Podrobnosti >> SPLOŠNA ENERGETIKA IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV
 • strokovne podlage razvoja elektroenergetskega sistema
 • elektroenergetske bilance
 • dolgoročni razvoj elektroenergetike
 • least cost modeli
 • možna proizvodnja hidroelektrarn
 • trg električne energije
 • prenos električne energije
 • prognoza porabe
 • prognoza porabe v distribuciji
 • load-flow analize
 • distribucija električne energije
 • model REDOS
 • model ELBIVIM
 • model WASP
 • model PRAK
Podrobnosti >> DELOVANJE IN VODENJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV (na proizvodni, prenosni in distribucijski ravni)
 • analize dinamičnih in stacionarnih stanj EES ter regulacije v EES
 • kratkostične analize in zaščita EES
 • analize delovanja EES (zanesljivost, kakovost in ekonomičnost)
 • razvoj delovanja, vzdrževanja in vodenja EES
 • reševanje tekoče problematike delovanja, vzdrževanja in vodenja EES
 • razvoj, uvajanje in delovanje trga z električno energijo
 • študije, idejne rešitve in svetovanje pri razvoju in graditvi sekundarnih sistemov EES (sistemov vodenja, regulacije, avtomatizacije, zaščite in merjenja)
 • izvajanje strokovno-tehničnih pregledov, strokovnega nadzora in izdajanje strokovnih ocen pri razvoju in graditvi sekundarnih sistemov EES
 • razvoj in implementacija informacijskih sistemov, podatkovnih baz in aplikacijske programske opreme za potrebe elektrogospodarskih podjetij ter drugih udeležencev na trgu električne energije
 • zbiranje in posredovanje podatkov o atmosferskih razelektritvah ter izdelava analiz teh podatkov za vse zainteresirane uporabnike
Podrobnosti >> VPLIV ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE
 • ozemljitve
 • elektromagnetna polja (EMS)
 • elektromagnetna združljivost (EMC)
 • kakovost napetosti
 • hrup
 • korozija
 • vplivi EE postrojev na sosednje kovinske napeljave in konstrukcije
Podrobnosti >> ANALIZE IN PRESKUŠANJE VISOKONAPETOSTNIH NAPRAV IN SISTEMOV
 • raziskave v elektroenergetiki
 • visokonapetostni laboratorij - preskušanje naprav
 • pregledi in meritve v elektroenergetskem sistemu
 • svetovanje pri določanju parametrov in prevzemu VN opreme
 • sodelovanje pri nadzoru gradnje objektov in strokovne ocene
 • razno (svetovanje, izobraževanje, zakonodaja, standardizacija...)
Podrobnosti >> MERITVE IN RAZISKAVE NA PODROČJU EMISIJE SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZRAKA
 • meritve emisij snovi v zrak
 • meritve kakovosti zraka
 • meritve meteoroloških parametrov
 • meritve kakovosti padavin in količine usedlin
 • študijsko in raziskovalno delo
 • varstvo okolja za energetiko in industrijo
Podrobnosti >> FIZIKALNO-KEMIJSKA DIAGNOSTIKA TRANSFORMATORJEV
 • fizikalno-kemijske in dielektrične analize olja
 • infrardeča spektralna analiza olja
 • analiza prisotnosti PCB ( polikloriranih bifenilov) v olju
 • plinskokromatografska preiskava transformatorja
 • tekočinskokromatografska preiskava transformatorja
 • kombinirana preiskava instrumentnega transformatorja
 • določitev stopnje polimerizacije papirne izolacije
 • odvzem vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave
 • izdelava strokovnih ocen s področja obratovalne zanesljivosti transformatorjev
 • izdelava ocene preostale življenjske dobe transformatorjev
 • izdelava tehnoloških elaboratov s področja investicijskih, vzdrževalnih in revitalizacijskih posegov na transformatorjih in drugi visokonapetostni opremi
 • svetovanje, izobraževanje