Visoko napetostne naprave, elektrarne in ostali energetski objekti

Dejavnosti oddelka

Delo oddelka za visoke napetosti in elektrarne pokriva različna področja, ki so povezana z visokonapetostnimi napravami, elektrarnami, ostalimi elektroenergetskimi objekti. Strokovnjaki na oddelku opravljamo raziskovalno delo v elektroenergetiki, izvajamo preizkuse in meritve na VN napravah, sodelujemo pri gradnji elektroenergetskih objektov, svetujemo in izobražujemo.

Redno sodelujemo na konferencah pri organizaciji, s strokovnimi članki in prenosu znanja med znanstveno raziskovalnimi inštitucijami, podjetji v elektrogospodarstvu ter industrijo. Ob tem vzdržujemo stalne stike s sorodnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami v tujini in smo včlanjeni v mednarodna združenja (IEEE, CIGRE, ISH, SIST, IAEA).

V okviru Oddelka za visoke napetosti in elektrarne delujeta tudi Laboratorij za visoke napetosti in Laboratorij za stroje. Za merilne postopke imamo pridobljeno mednarodno akreditacijo skladno s standardom EN ISO 17025.

Na posameznih področjih uvajamo intenzivno informacijsko podporo (e-meritve, e-strokovna ocena).

OVNEL

Visoko napetostne naprave in objekti

Elektrarne in ostali energetski objekti

TELEFON:
01 474 36 21

Vodja oddelka


dr. Stane Vižintin, univ. dipl. inž. el.
Tel: 01 474 36 20
Email:

Laboratorij

Labolatorij za stroje (LS)
 • izdelava naprednih komponent regulacije in krmiljenja na področju elektrarn in drugih postrojev,
 • izdelava namenskih merilnih in nadzornih sistemov,
 • natančne meritve električnih veličin, ki so ključne za oceno obratovalnih sposobnosti,
 • diagnostika in spremljanje obratovanja,
 • testiranja sekundarne opreme vodenja in regulacij na elektrarnah
Laboratorij za visoke napetosti (LVN)

Visokonapetostni laboratorij Elektroinštituta Milana Vidmarja (LVN) je vodilna preizkusna institucija s področja visokonapetostne tehnike v Sloveniji. Kot preizkusni laboratorij je nosilec mednarodne akreditacije po ISO-EN 17025 za področje visokonapetostnega preizkušanja. Dejavnost laboratorija je namenjena tako raziskavam, razvoju in izobraževanju, kakor tudi preizkušanju za potrebe rednega obratovanja pomembnejših elektroenergetskih objektov.

Laboratorij s svjimi kapacitetami zagotavlja preizkušanje po najvišjih standardih v različnih preizkusnih pogojih, od normalnih, do preizkusov v umetnem dežju.

Kapacitete laboratorija:
 • Preizkušanje z visoko izmenično napetostjo frekvence 50 Hz od 0 do 700 kV
 • Preizkušanje z standardno udarno atmosfersko napetostjo 1,2/50 µs do 2400 kV
 • Preizkušanje s standardno udarno stikalno napetosstjo 250/2500 µs do 1500 kV
 • Preizkušanje z udarni tokom 8/20 µs, do 40 kA pri 30 kV
 • Preizkušanje z visoko enosmerno napetostjo do 600 kV
 • Preizkušanje z velikimi izmeničnimi tokovi do 12 kA
Bazične laboratorijske merilne metode:
 • Meritev izmeničnih napetosti do 500 kV (IEC-60060)
 • Meritev enosmernih napetosti do 1000 kV (IEC-60060)
 • Meritev atmosferskih udarnih napetosti 1,2/50 µs do 1800 kV (IEC-60060)
 • Meritev stikalnih udarnih napetosti 250 /2500 µs do 1100 kV (IEC-60060)
 • Meritev udarnih tokov do 40 kA
 • Meritev el. tokov do 10 kA
 • Meritev visokoohmskih upornosti (električne izolacije)
 • Meritev nizkoohmskih upornosti
 • Dinamična meritev ohmskih upornosti
 • Meritev površinske upornosti materialov (IEC-62631)
 • Meritev elektrostatičnosti materialov (IEC-62631)
 • Meritev volumske upornosti materialov (IEC-62631)
 • Meritve prebojnih trdnosti materialov (IEC-60243)
 • Meritve faktorja dielektričnih izgub (tg)
 • Določanje dielektričnih konstant materialov
 • Meritve kapacitivnosti
 • Meritve induktivnosti
 • Meritve impedance
 • Meritve povratnih napetosti (Recovery Voltage Measurement)
 • Meritev radiointerferenčnih napetosti (IEC-61284)
 • Meritev pojava korone (IEC-61284)
 • Meritev delnih razelektritev (PD) (IEC-60270)
 • Meritev delnih razelektritev po UHF metodi
 • Meritev delnih razelektritev po akustični metodi
 • Kontaktno merjenje temperatur
 • IR merjenje temperatur
 • Termografija

S sodobno merilno-peizkusno opremo in izdelanimi postopki laboratorijskih meritev upravlja visoko usposobljeno in za posamezna področja specializirano osebje, ki ob podpori znanstveno raziskovalnih oddelkov zagotavlja vrhunsko analitično obdelavo in pravilno interpretacijo rezultatov meritev in preizkusov.

V okviru Laboratorija za visoke napetosti delujeta še dve mobilni enoti namenjeni predvsem rutinskim preizkusom el. strojev in naprav na mestu vgradnje. Obe enoti sta funkcionalno smiselno opremljeni in namenjeni diagnostičnim meritvam posameznih skupin el strojev in naprav.

Glede na kapacitete laboratorija in uporabo posameznih naborov standardnih in nestandardnih merilnih in preizkusnih metod, laboratorij omogoča celovito znanstveno tehnično obravnavo problematike visokonapetostne elektrotehnike. V aplikativnem smislu pa za potrebe preventivnega vzdrževanja, ocene predvidene življenske dobe in ugotavljanja obratovalne zanesljivosti, zagotavlja kakovostno diagnostično obravnavo električnih naprav po različnih področjih:

 • Elektrarne:
  • Diagnostične meritve generatorjev
  • Diagnostične meritve elektromotorjev
  • Kontrola delovanja in nastavitve zaščit
 • Daljnovodi (prenos el. energije):
  • El. preizkušanje in dimenzioniranje izolatorskih verig
  • El. preizkušanje daljnovodnih vodnikov
  • Meritev radiointerferenčnih napetosti na daljnovodih
  • Meritev pojava korone na daljnovodih
  • El. preizkušanje VN kablov
  • Kontrola delovanja in nastavitve zaščit
 • Razdelilne transformatorske postaje in distribucija:
  • Diagnostične meritve energetskih transformatorjev
  • Diagnostične meritve instrumentnih transformatorjev
  • Diagnostične meritve na odklopnikih in ločilkah
  • Diagnostične meritve in preizkusi s plinom izoliranih stikališč (GIS)
  • Diagnostične meritve in preizkusi SN stikališč (stikalnih blokov)
  • Diagnostične meritve na prenapetostnih odvodnikih
  • Kontrola delovanja in nastavitve zaščit
  • Termografske preizkave naprav
 • Industrija:
  • Diagnostične meritve in preizkusi na idustrijskih energetskih objektih
  • Razvojne meritve in preizkusi novoih izdelkov
  • El. meritve in preizkusi na materialih
  • Tipsko preizkušanje
  • Potrditveni testi
 • Delovna in varnostna oprema:
  • Preizkušanje VN indikatorjev
  • Preizkušanje ozemljilnih palic in garnitur
  • Preizkušanje izolirnih tepihov
  • Preizkušanje e. rokavic
 • Znanstveno raziskovalno področje:
  • Temeljne raziskave za lastne potrebe
  • Aplikativne raziskave na področju lastnih študijskih raziskav
  • Aplikativne raziskave v sodelovanju s sorodnimi znanstveno raziskovalnimi institucijami
  • Tehnično raziskovalna podpora univerzitetnim študijskim programom

Certifikat

Galerija