Fizikalno-kemijska diagnostika transformatorjev

Dejavnosti oddelka

Glavna dejavnost oddelka za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev so temeljne in aplikativne raziskave fizikalno-kemijske diagnostike na področju visokonapetostnih naprav.

Področja dela

Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev izvaja dejavnosti s področja energetske kemije in fizikalnih raziskav, in sicer:

 • Fizikalno-kemijske diagnostične preiskave energetskih in merilnih transformatorjev,
 • Preiskave transformatorskih olj in papirne izolacije, po zahtevah IEC specifikacij in smernic, mednarodno uveljavljenih priporočil, slovenske zakonodaje, po postopkih skladnih s standardi,
 • Izdelavo fizikalno-kemijskih diagnostičnih strokovnih ocen s področja obratovalne zanesljivosti novih in ostarelih transformatorjev,
 • Temeljne in aplikativne raziskave fizikalno-kemijske diagnostike,
 • Uporabljajo priznane postopke ter nadalje razvijajo najmodernejše nedestruktivne diagnostične metode za zgodnje odkrivanje okvar, preventivno vzdrževanje, doseganje čim daljše življenjske dobe in zanesljivega obratovanja transformatorjev,
 • Ocene preostale življenjske dobe in tehnološke elaborate s področja investicijskih, vzdrževalnih in revitalizacijskih posegov na transformatorjih in drugi visokonapetostni opremi,
 • Svetovanje, izobraževanje, organizacija konferenc in sestankov delovnih skupin,
 • Raziskave in medlaboratorijski tako imenovani Round Robin testi v delovnih skupinah mednarodne konference za velike elektroenergetske sisteme CIGRE in mednarodne elektrotehniške komisije IEC na področju izdelave standardov za fizikalno-kemijsko diagnostiko elektroizolacijskih sistemov. Strokovnjaki oddelka sodelujejo tudi v tehničnem odboru SIST TPD s področja tekočih in plinastih dielektrikov

Preiskave

se uporablja za nadzor funkcionalne sposobnosti transformatorja/aparata in za optimalen način vzdrževanja, ki zagotavlja pričakovano življenjsko dobo transformatorja

Preiskava zajema:

 • fizikalno-kemijske in dielektrične analize olja,
 • oceno obratovalne sposobnosti in dotrajanosti olja
 • ocena vlažnosti izolacijskega papirja in olja
 • priporočila za vzdrževalne ali druge ukrepe in preiskave

Odvzem vzorca je mogoč med normalnim obratovanjem v suho čisto 1 l steklenico. Za akreditirane analize mora opraviti vzorčevanje usposobljena in akreditirana oseba po ISO/IEC 17025. Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

se uporablja za nadzor in diagnosticiranje motenj v energetskih in instrumentnih transformatorjih v obratovanju, pa tudi v novih transformatorjih med tovarniškimi preiskusi. S sistematično - 1 x letno kontrolo lahko opozorimo na motnje v transformatorju še preden pride do resnejših okvar ali Buchholz alarma.

Preiskava zajema:

 • analiza plinov (vodik, metan, etan, etilen, acetilen, CO, CO2, kisik, dušik), raztopljenih v olju transformatorja
 • diagnoza stanja transformatorja - odkrivanje toplotnih in električnih motenj v zgodnjem stadiju in ocena dogajanj ob Buchholz alarmu ali odklopu
 • ocena obratovalne sposobnosti transformatorja
 • priporočila za nadaljnje ukrepe in preiskave

Odvzem vzorca je mogoč med normalnim obratovanjem v plinotesno 250 ml injekcijo. V izrednih primerih je mogoč tudi odvzem v suho 1 litrsko steklenico. Za akreditirane analize mora opraviti vzorčevanje usposobljena in akreditirana oseba po ISO/IEC 17025. Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

se uporablja za nadzor in diagnosticiranje toplotnih motenj in poškodb, napak v hladilnem sistemu ter hitrosti staranja papirne izolacije v energetskih in instrumentnih transformatorjih v obratovanju, pa tudi v novih transformatorjih med tovarniškimi preiskusi. S sistematično - 1 x letno kontrolo lahko opozorimo na anomalije v transformatorju še preden pride do resnejših okvar, Buchholz alarma ali bistveno krajše življenjske dobe.

Preiskava zajema:

 • analiza 5 furanskih spojin, raztopljenih v olju transformatorja
 • diagnoza stanja transformatorja - odkrivanje poškodb papirne izolacije in toplotnih motenj v zgodnjem stadiju ter ocena dogajanj ob Buchholz alarmu ali odklopu
 • ocena stopnje razkrojenosti-ostarelosti papirne izolacije in obratovalne zanesljivosti transformatorja
 • priporočila za nadaljnje ukrepe in preiskave

Odvzem vzorca je mogoč med normalnim obratovanjem v plinotesno 250 ml injekcijo. V izrednih primerih je mogoč tudi odvzem v suho 1 litrsko steklenico. Za akreditirane analize mora opraviti vzorčevanje usposobljena in akreditirana oseba po ISO/IEC 17025. Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

TK preiskava se opravi na istem vzorcu kot PK preiskava.

Na osnovi rezultatov kombinirane preiskave ocenimo stanje instrumentnega transformatorja tako v pogledu ostarelosti in vlažnosti izolacijskega sistema, kot tudi morebitnih električnih in toplotnih motenj (verjetnost eksplozije) ter kakovosti izolacijskega olja in papirne izolacije. Na osnovi teh ugotovitev opozorimo na morebitno zmanjšano zanesljivost varnega obratovanja oz. potrebo po izločitvi transformatorja iz obratovanja. Za kombinirano preiskavo zadostuje majhna količina vzorca olja, ki ga odvzamemo v plinotesno 250 ml injekcijo, ko transformator ni pod napetostjo, idealno čimprej po odklopu. Za akreditirane analize mora opraviti vzorčevanje usposobljena in akreditirana oseba po ISO/IEC 17025.

Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

Analiza stopnje polimerizacije papirja ni rutinska preiskava pri nadzoru transformatorja v obratovanju, saj je zanjo potrebno odvzeti vzorce papirne izolacije, torej je potrebno transformator vsaj delno odpreti.

Z DP preiskavo izolacijskega papirja iz transformatorja ugotavljamo kakšna je njegova mehanska (natezna) trdnost, ki je kritična lastnost za zagotavljanje varnega obratovanja transformatorja zlasti ob kratkostičnih ali drugih mehanskih obremenitvah.

Analiza da podatek o stanju papirne izolacije na mestu odvzema, zato za odvzem vzorca običajno izberemo mesto (izvod vodnika iz navitij), kjer se pričakuje nižja stopnja polimerizacije in s tem slabši papir.

Analizo opravimo, ko obstaja indikacija (rezultati TK preiskave), da je papirna izolacija že nekoliko razkrojena.

Podatek o stopnji polimerizacije je nujno potreben, ko se opravlja diagnoza preostale življenjske dobe transformatorja, oziroma načrtujejo kakršnikoli revitalizacijski ali vzdrževalni ukrepi.

Vzorčevanje opravi serviser transfromatorja. O mestu in načinu odvzema vzorcev je potreben dogovor. Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

Olje, kontaminirano s PCB-ji, je zaradi strupenosti in ekološke oporečnosti uvrščeno v razred posebnih odpadkov, zato je obvezna analiza prisotnosti PCB v olju preden ga zavržemo ali izvajamo večje posege na transformatorju.

V skladu z veljavno zakonodajo, pa mora imeti tudi vsak aparat z več kot 5 litri olja dokument (deklaracijo proizvjalca, poročilo o preiskavi olja) s katerim izkazuje odsotnost PCB v olju naprave.

Laboratorij

Kemijski laboratorij z opremo za:

 • izvajanje fizikalno-kemijskih analiz za ugotavljanje funkcionalne sposobnosti in stopnje ostarelosti transformatorskih in turbinskih olj v skladu z IEC standardi,
 • izvajanje analiz za oceno mehanske trdnosti papirne izolacije v skladu z IEC standardom

Laboratorij z IR spektroskopijo za ugotavljanje iztrošenosti inhibitorja, vrste olja in stopnje ostarelosti ter kontaminiranosti transformatorskega olja v skladu z IEC standardomi

Kromatografski laboratorij s:

 • plinsko kromatografijo za ugotavljanje stanja transformatorjev glede toplotnih in električnih motenj ali okvar v skladu z IEC standardi in
 • tekočinsko kromatografijo za spremljanje staranja, okvar in oceno mehanske trdnosti papirne izolacije v skladu z IEC standardom

Certifikati

Kontakt

Telefon: +386 1 474 36 60

Vodja oddelka

Biljana Čuček, univ. dipl. kem.
Telefon: +386 1 474 36 60
GSM: +386 51 635 504
E-mail:

Pomembnejše publikacije

Galerija

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

70

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2500

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah