Podpora energetskemu sektorju, lokalnim skupnostim in državi pri varstvu okolja

Dejavnosti oddelka

Oddelek za okolje se ukvarja z varstvom okolja v povezavi z energetskim sektorjem, lokalnimi skupnostmi in državo. Razvojno-raziskovalna usmeritev oddelka se osredotoča na varovanje, ohranjanje in obogatitev naravnega kapitala, gospodarno ravnanje z viri in nizkoogljično gospodarstvo, ter varstvo pred okoljskimi pritiski in tveganji za zdravje in dobro počutje ljudi.

Področja dela

Akreditirane metode:

 • kontrolni organ (SIST ISO/IEC 17020) – nadzor delovanja, funkcionalni testi in ocenjevanje skladnosti merilnih sistemov,
 • preskusni laboratorij(SIST ISO/IEC 17025) – primerjalne meritve, testiranja in nastavitve merilnih sistemov

Aplikativno delo Oddelka za okolje (OOK) na področju varstva okolja obsega:

 • izdelava okoljskih strokovnih podlag:
  • okoljska poročila,
  • poročila o vplivih na okolje,
  • celovita poročila o vplivih na okolje,
  • delna poročila o vplivih na okolje,
  • okoljevarstvena soglasja,
  • okoljevarstvena dovoljenja,
  • sodelovanje z upravljavci naprav, upravnimi organi in civilnimi združenji.
 • izdelava prostorskih strokovnih podlag:
  • analize občutljivosti okolja,
  • svetovanje in sodelovanje v upravnih postopkih,
  • implementacija načel Aarhuške konvencije v postopke prostorskega načrtovanja,
  • analize izvedljivosti projektov.
 • obravnava parametrov kakovosti okolja:
  • obratovalni monitoringi (pooblastilo ministrstva pristojnega za okolje),
  • modeliranje vplivov na okolje (pooblastilo ministrstva pristojnega za okolje),
  • nadzor merilnih sistemov,
  • zagotavljanje meritev.
 • obravnava vnosov snovi in energije v okolje:
  • prve meritve (pooblastilo ministrstva pristojnega za okolje),
  • obratovalni monitoringi (pooblastilo ministrstva pristojnega za okolje),
  • nadzor merilnih sistemov (pooblastilo ministrstva pristojnega za okolje),
  • ocenjevanje količine vnosov snovi v okolje,
  • zagotavljanje meritev.
 • obravnava varnosti in zdravja pri delu:
  • preiskave delovnega okolja (pooblastilo ministrstva pristojnega za delo),
  • preiskave delovne opreme (pooblastilo ministrstva pristojnega za delo),
  • ocenjevanje tveganj,
  • ekspertize in strokovna mnenja,
  • raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • informacijske tehnologije:
  • OIS– informacijski sistem za sprotno validacijo in nadzor delovanja merilne opreme,
  • iRMS – informacijski sistem za upravljanje z merilno opremo,
  • www.okolje.info – spletna podpora okoljski dejavnosti.
 • raziskave in razvoj:
  • študije s področja varstva okolja,
  • razvoj novih metodologij,
  • projekcije razvojnih scenarijev,
  • ocenjevanje parametrov kakovosti okolja,
  • priporočila za aktivno vključevanje v zakonodajne postopke,
  • priprava podlag za okoljske sanacije in izboljšanje stanja okolja,
  • oblikovanje načel za razumno preventivo,
  • razvoj konceptov e-mobilnosti.

Laboratorij

Certifikati

Kontakt

Telefon: +386 1 474 36 70

Vodja oddelka

mag. Rudi Vončina, univ. dipl. inž. el.
Telefon: +386 1 474 36 70
E-mail:

Pomembnejše publikacije

Galerija

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah