ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE - OVNEL DEJAVNOSTI ODDELKA

Oddelek za visoke napetosti in elektrarne (OVNEL) s svojim delom pokriva različna področja, ki so povezana z:

visokonapetostnimi napravami, elektroenergetskimi objekti.

Dejavnosti, ki se izvajajo v OVNEL, lahko predstavimo v naslednjih točkah:

Raziskovalno delo v elektroenergetiki

raznovrstno raziskovalno delo na področju elektroenergetike in elektroindustrije, konzultantske storitve za proizvodna, prenosna in distribucijska elektroenergetska podjetja, računalniške simulacije električnih prehodnih pojavov in numerične analize, analize prenapetosti in koordinacija izolacije, preverjanje zaščite objektov pred udari strel in dimenzioniranje prenapetostne zaščite, analize dogajanja in iskanje vzrokov ob večjih okvarah na VN napravah.

Preskusi in meritve na visokonapetostnih napravah

izvajanje preskusov in meritev v laboratoriju za visoke napetosti, diagnostika izolacije VN naprav v elektroenergetskih objektih, meritve napetostnih in tokovnih prehodnih pojavov med obratovanjem sistema, preverjanje razreda točnosti napetostnih instrumentnih transformatorjev.

Sodelovanje pri gradnji elektroenergetskih objektov

svetovanje pri uvajanju novih tehnologij in rešitev v elektroenergetski sistem, sodelovanje pri določanju tehničnih parametrov, izbiri in naročanju VN naprav, izdajanje strokovnih mnenj o ustreznosti naprav in tehničnih rešitev, izvajanje prevzemov naprav za elektroenergetiko pri proizvajalcih , sodelovanje pri načrtovanju, gradnji in obnovi elektroenergetskih objektov, pregledi in izdelava strokovnih mnenj po zaključku del.

Razno (svetovanje, izobraževanje, zakonodaja, standardizacija...)

pomoč vladnim organizacijam pri tehničnih vprašanjih v elektroenergetiki, udeležba v univerzitetnem izobraževalnem procesu na fakulteti za elektrotehniko, sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov za področje elektroenergetike, delovanje v tehničnih odborih pri uvajanju tehnične standardizacije, organizacija oz. sodelovanje pri strokovnih predavanjih in posvetovanjih,, članstvo v strokovnih delovnih telesih domačih in tujih združenj na področju elektroenergetike vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami, društvi in podjetji v Sloveniji in tujini.

Pokriva s svojo dejavnostjo razreševanje strokovne problematike elektrarn. Glavna področja dejavnosti so:

delo v okviru gradnje novih elektroenergetskih in industrijskih objektov (študije za pripravljalna dela, strokovno tehnični pregledi), spremljanje in ugotavljanje obratovalnih karakteristik posameznih elektrostrojnih naprav, postrojev in celotnih elektroenergetskih oziroma industrijskih objektov, študijsko delo s področja reševanja obratovalne problematike elektroenergetskih objektov

Osnovnim usmeritvam je prilagojena tudi sestava oddelka (dve delovni skupini):

izdelava tehnoloških zasnov za nove elektrarne in rekonstrukcije starih ter neekonomičnih, razvijanje zagotovitve kvalitete (QA) in kontrole kvalitete (QC) za energetske objekte, izdelava strokovnih analiz vzrokov okvar na elektrostrojni opremi v elektrarnah in industrijskih objektih ter izdelava ustreznih sanacijskih smernic, ugotavljanje preostale življenjske dobe kritičnih komponent in sistemskih vidikov revitalizacije posameznih proizvodnih virov, revitalizacija elektrarn, strokovno tehnični pregledi proizvodnih objektov skladno z veljavnimi predpisi in priporočili, pregledi, preizkusi in meritve na energetskih postrojih, napravah in napeljavah s ciljem ocenitve obratovalne sposobnosti.
NASLOV:
EIMV - oddelek OVNEL
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 21