Evropska Komisija sprejela prehodni nacionalni načrt Republike Slovenije

Januar, 2014

Načrta sta sestavni del prehodnega nacionalnega načrta Republike Slovenije, v katerega so poleg navedenih vključene še velike kurilne naprave podjetja Vipap Videm Krško, d.d. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je skupni dokument posredovalo Evropski Komisiji, ki ga je s »Commission decision of 17 January 2014 on the notification by the Republic of Slovenia of a transitional national plan referred to in Article 32 of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions« sprejela in potrdila. S tem se navedenim podjetjem postavlja dinamika zmanjševanja letnih emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in skupnega prahu v obdobju od 1. januarja 2016 do 30. junija 2020, kot ukrep izboljševanja kakovosti zunanjega zraka ter hkrati omogoča postopno tehnološko prilagoditev zahtevnejšim okoljskim pogojem obratovanja.

Vse objave