Akreditacija za področje elektromagnetne združljivosti in hrupa

April, 2007

Laboratorij OVENO je razširil obseg akreditiranih postopkov (Priloga k akreditacijski listini, oznaka LP-063), in sicer na naslednjih delovnih področjih:

elektromagnetna združljivost, z dne 10. julij 2006 (SIST EN 61000-4-12:1997) inmeritve hrupa in modelni izračuni, z dne 21. decembra 2006 (SIST ISO 1996 - 1, 2, 3: 1996, SIST ISO 9613-2:1997).

Laboratorij OVENO je na podlagi pridobljene akreditacijske listine od Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, prejel pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa (št. pooblastila: 35445-1/2007-2, z dne 12.1.2007).
Več informacij na spletni strani: MERITVE HRUPA V OKOLJU, DELOVNEM OKOLJU IN MODELNI IZRAČUNI HRUPA

Vse objave