Vizija

Inštitut je dejaven na strokovnih področjih elektroenergetike in širše energetike. Svojo vlogo vidi tako doma, kot tudi v širšem evropskem prostoru, zlasti v naslednjem:

  • Analizi in sintezi sistemskega in tehnološkega razvoja elektroenergetskega sistema,
  • Razvoju metod in orodij za sistemske tehnične in ekonomske analize proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije,
  • Raziskavah vplivov elektroenergetskega sistema na okolje in v strokovni podpori pri usklajevanju njegovega razvoja z vidika njegovih obremenitev okolja,
  • Razvojnih in aplikativnih raziskavah tehnološkega posodabljanja elektroenergetskega sistema,
  • Sodelovanju z industrijo pri razvoju nove opreme in materialov zlasti na področju visokih napetosti vključno z razvojem za to potrebnih diagnostičnih metod,
  • Strokovnem ocenjevanju funkcionalnosti, zanesljivosti in varnosti elektroenergetskih naprav in postrojev ob trajnih naporih, vloženih v povečanje njihove razpoložljivosti,
  • Sodelovanju pri pedagoškem procesu usposabljanja specialističnih kadrov pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
  • Promociji stroke v okviru aktivnega sodelovanja v vrhunskih strokovnih organizacijah (CIGRÉ/CIRED, IEEE, IEC, VGB in WEC), Strokovni podpori pri izdelavi nacionalne tehniške in varstvene zakonodaje in
  • Sodelovanju pri pripravi nacionalnega energetskega programa, temelječega na tehničnih in ekonomskih analizah.

Inštitut je trdno odločen še naprej predano udejanjati poslanstvo prvega nosilca snovanja razvoja elektroenergetike pri nas in svojega ustanovitelja prof. dr. Milana Vidmarja.