Predstavitev Elektroinštitut Milan Vidmar

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) je vodilna slovenska inženirska in znanstveno-raziskovalna organizacija na področju elektroenergetike in splošne energetike. Inštitut je bil ustanovljen leta 1948. Z ekonomskega in tehnološkega vidika obravnava proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Izdeluje idejne in izvedbene študije, ekspertna poročila, tehnološke, ekološke in druge analize, izvaja nadzor nad kakovostjo in delovanjem elektroenergetskih sistemov ter naprav za potrebe elektroenergetskih podjetij, ministrstev ter državnih in regionalnih organov. Strokovnjaki na inštitutu prav tako izvajajo raziskovalne in razvojne projekte na ravni EU (Horizon 2020) in regionalnih ravneh, ki zahtevajo kompleksno obravnavo od idejne zasnove do uresničitve.

EIMV ima tudi certifikata ISO 9001 in ISO 14001 ter tudi akreditirane postopke preizkušanja na podlagi standarda EN ISO/IEC 17025 ter tudi QA/QC, postopke pa izvaja na osnovi standarda EN ISO/IEC 17020.

Podrobnosti Elektroinštituta od nastanka pa do danes SKOZI ČAS.

NASLOV:
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
HAJDRIHOVA 2
1000 LJUBLJANA

ID: SI11781939
Davčni zavezanec; DA
Matična št.: 5056462000
TRR: 02924-0012833094 (Nova LB Ljubljana)

TELEFONI/FAKS
Tel.: 01 474 36 01
Faks.: 01 425 33 26

E-naslov: info@eimv.si
Internet: www.eimv.si

EIMV ima naslednja pooblastila in akreditacije:

1 TÜV, 12 100/104 23886 TMS Certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008, ISO 14001:2005
2 TÜV, 12 100/104 23886 TMS Certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2004
3 Slovenska akreditacija, 3150-0138/10-0004 Akreditacijska listina za laboratorije SIST EN ISO/IEC 17025:2005 (LP-063)
4 Slovenska akreditacija, 3150-0001/12-0001 Akreditacijska listina za laboratorije SIST EN ISO/IEC 17025:2005 (LP-102)
5 Slovenska akreditacija, 3150-0225/10-0003 Akreditacijska listina za nadzorne organe SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C (K-099)
6 Ministrstvo za energetiko, REI, 314-20-01/92-25 Odločba o izpolnjevanju pogojev glede teh. opremljenosti in strokovne usposobljenosti
7 URSJV, 31.10-034/80 Odločba za opravljanje strokovnih dejavnosti v zvezi z gradnjo, poskusnim obratovanjem, zagonom in obratovanjem jedrskih objektov
8 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 311-29/2004 Pooblastilo za opravljanje strokovnih pregledov na področju el. energije in izdelavo strokovnih ocen na podlagi 108. čl. Energetskega zakona (UL RS, št. 79/99, 8/00-popr., 52/02 ZJA, 110/02-ZGO-1, 50/03-odl. US in 51/04) in 3. čl. Sklepa o določitvi pogojev za pridobitev pooblastila za opravljanje strokovnih pregledov na področju el. energije
9 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, URSJV, 3572-99/2014/4 Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti za delo v nadzorovanem območju NEK
10 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, URSJV, 3571-2/2012/5 Pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost za dejavnosti v zvezi z jedrskimi in sevalnimi objekti ter odlagališči RAO in izrabljenega jedrskega goriva
11 Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, 35924-7/2013-1 Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka
12 Ministrstvo za gospodarstvo, 3201-3/2004-8 Odločba za organ za ugotavljanje skladnosti proizvodov v skladu z 11. čl. Pravilnika o EMC
13 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 10202/00044/2003 Odločba o izdaji dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu v delovnem okolju, na delovni opremi, izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti, usposabljanje delavcev za varno delo
14 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 02039-68/2006 Odločba o izdaji dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu v delovnem okolju, na delovni opremi, izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti, usposabljanje delavcev za varno delo, hrup
15 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 10200-16/2011 Odločba o izdaji dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu v delovnem okolju, na delovni opremi, izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti, usposabljanje delavcev za varno delo, hrup, osvetljenost
16 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 10200-50/2012/10 Odločba o izdaji dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu: obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju (toplotne razmere, hrup, osvetlitvene razmere, vibracije, nevarne kemijske snovi na delovnem mestu, EMS) in obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme
17 Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, 35445-1/2015-2 Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa
18 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, 35445-8/2012-3 Pooblastilo za ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računske metode
19 Ministrstvo za zdravstvo, 545-2/99-1 Pooblastilo za izvajanje meritev izpostavljenosti ljudi neioniziranim sevanjem v frekvenčnem območju od 5 Hz do 400 kHz
20 Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, 35459-1/2015-2 Pooblastilo za izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa za nizkofrekvenčne vire EMS
21 Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, 35421-11/2011-2 Pooblastilo za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
22 Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, 35421-10/2011-2 Pooblastilo za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak