ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE - OVNEL VODJA ODDELKA
dr. Stane Vižintin, univ.dipl.inž.el.

Tel: 01 474-3620
Email: stane.vizintin@eimv.si Nekaj besed o Stanetu

Stane Vižintin je bil rojen 14.1.1959 v Ljubljani, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Visokošolski študij je opravil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in leta 1983 diplomiral na smeri Industrijska elektrotehnika. Takoj po služenju vojaškega roka se je leta 1984 zaposlil na Elektroinštitutu Milan Vidmar, kjer je že v času študija priložnostno sodeloval pri meritvah na elektroenergetskih objektih.

Vključil se je v raziskovalno delo na Oddelku za visoke napetosti. Med njegove glavne aktivnosti spadajo: kontrola izolacije VN objektov, merjenje prenapetosti v omrežju, delo v VN laboratoriju, uvajanje informatike v delovne procese, avtomatizacija merilnih postopkov, računalniške simulacije prenapetostnih pojavov, izbira tehnologije in prevzemi VN naprav, delovanje strel in analiza strelovodne zaščite, koordinacija izolacije, daljnovodna tehnika, sodelovanje pri gradnji elektroenergetskih objektov in tehničnih pregledih.

Vrsto let je kot asistent vodil laboratorijske vaje iz predmeta Visokonapetostna tehnika. Opravljen ima strokovni izpit s področja elektro stroke. Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani si je leta 1999 pridobil naziv Magister elektrotehničnih znanosti. Je zaslužni član SLOKO CIGRÉ in tajnik ŠK A3, ter mednarodnih združenj IEEE in CIGRÉ. V okviru slednje deluje kot član-opazovalec SC A3. Dejavno sodeluje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo, kjer je prisoten v več tehničnih odborih.

Stane Vižintin
NASLOV:
EIMV - oddelek OVNEL
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 21