ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE - OVNEL STORITVE

1. Raziskovalno delo

Na Oddelku za visoke napetosti in elektrarne (OVNEL) opravljamo raziskovalno delo na vseh področjih, ki so zajeta v dejavnostih oddelka. V preteklosti smo opravili vrsto manjših raziskav, ki so odgovarjale na določena vprašanja in tudi obsežne sistemske raziskave. S tovrstno dejavnostjo se intenzivno ukvarjamo vse od ustanovitve Elektroinštituta Milan Vidmar kmalu po drugi svetovni vojni. Sodelovali smo ves čas ob izgradnji in obratovanju elektroenergetskega sistema v bivši Jugoslaviji in kasneje, po osamosvojitvi, v Sloveniji. Kakovost raziskovalnega dela lahko vzdržujemo zaradi:

poznavanja razvoja in delovanja elektroenergetskega sistema kot celote, tehničnega znanja o zgradbi, delovanju in tehnologiji visokonapetostnih naprav, stikov s proizvajalci visokonapetostnih in ostalih naprav, intenzivnega vključevanja računalniških metod v raziskav, izkušenj s sodobno merilno in preskusno tehniko, arhiva podatkov, ki je bil pridobljen z dosedanjimi analizami in meritvami, aktivnega delovanja v domačih in tujih strokovni telesih, neprestanega sodelovanja na mednarodnih konferencah, povezav z domačimi in tujimi raziskovalnimi ustanovami s tega področja.

Raziskovalno delo je mnogokrat povezano z dejavnostjo laboratorija za visoke napetosti in mobilnega laboratorija, ki delujeta v okviru OVNEL.

2. Laboratorij za visoke napetosti

V laboratoriju za visoke napetosti (LVN) lahko izvajamo raznovrstne meritve in preskuse na visokonapetostnih napravah. Poudarek je na visokonapetostnih preskusih in preverjanju kakovosti izolacije.

Tipični preskusi:

z izmenično napetostjo industrijske frekvence 50 Hz, z atmosfersko (1,2/50 mikros) ali stikalno (250/2500 mikros) udarno napetostjo, z enosmerno napetostjo.

Preskušanje poteka v suhem ali ob umetnem dežju. Zagotovimo lahko posebne pogoje (npr. rezan udarni val). Izvajajo se tudi ostali preskusi, kjer se uporabljajo veliki tokovi, segrevanje, umetno staranje ipd.

Naprave za preskušanje in merjenje:

V LVN imamo ustrezne naprave za proizvodnjo visokih enosmernih, izmeničnih in udarnih napetosti oz. tokov:

generator izmenične napetosti 2 x 200 kV, maksimalni tok generatorja na VN strani je 50 mA, generator izmenične napetosti 2 x 350 kV, maksimalni tok generatorja na VN strani je 1 A, generator enosmerne napetoti 600 kV, maksimalni tok usmernika je 50 mA, generator udarne napetosti 1,2/50 mikros, napetosti 800 kV, energije 4 kJ, generator udarne napetosti 1,2/50 mikros in 250/2500 mikros, napetosti 1,5 MV pri valu 1,2/50 mikros in 1 MV pri valu 250/2500 mikros, energije 40 kJ, tokovni udarni generator 8/20 mikros, polnilne napetosti do 30 kV, pri udarnem toku do 20 kA.

Ob tem se na različne načine merijo napetosti, tokovi, temperature, čas in vsi parametri, ki so pomembni za kasnejše analize. Zabeležijo se vrednosti v različnih oblikah (trenutna, efektivna, srednja) ali pa se posnamejo časovni poteki veličin, ki jih lahko kasneje analiziramo.

Naprave, ki se preskušajo:

Preskušamo visokonapetostne in ostale naprave. Najpogostejše med njimi so:

izolatorske verige in drugi izolacijski elementi, prenapetostni odvodniki, napetostni in tokovni instrumentni transformatorji, visokonapetostni kabli, oprema za varno delo.

Preskušamo lahko tudi ostale naprave, ki se praviloma uporabljajo v elektroenergetskem sistemu.

Posebne meritve:

V okvir dejavnosti LVN spadajo posebne meritve kot so:

izolacijska upornost Riz in izgubni kot tg delta, upornosti R, kapacitivnosti C in induktivnosti L, temperature T na različnih mestih ob segrevanjih, delne razelektritve v izolaciji, harmonska in ostale analize veličin, razred točnosti napetostnih instrumentnih transformatorjev.

Preskušanje poteka po standardiziranih (SIST, EN IEC, DIN) in posebnih postopkih. Vse meritve, ki se sicer izvajajo z mobilnim laboratorijem na terenu, je mogoče opraviti tudi v LVN. Merimo s sodobnimi, redno umerjenimi analognimi in digitalnimi merilnimi instrumenti. Mnogi inštrumenti oz. postopki so računalniško vodeni. Pri zajemanju podatkov, obdelavi rezultatov, analizah in grafičnih prikazih se intenzivno uporabljala sodobna programska oprema in ustrezne računalniške metode.

3. Mobilni laboratorij

Meritve na večjih, praviloma že vgrajenih napravah, ki jih ni enostavno pripeljati v Laboratorij za visoke napetosti (LVN), se izvajajo z mobilnim laboratorijem. Najpogostejše so meritve izolacije, opravljajo pa se tudi druge meritve in preskusi na naslednjih napravah:

Energetski transformatorji:

meritev izolacijskih upornosti izolacije med posameznimi navitji z enosmerno napetostjo do 5000 V, meritev faktorja dielektričnih izgub (tg delta) in kapacitivnosti Cx izolacije med posameznimi navitji in na prevodniških izolatorjih (skoznjikih) do 10 kV, meritev stresanih induktivnosti posameznih navitij s tokom do 1 A, meritev tokov magnetenja, meritev povratnih napetosti;

Instrumentni (napetostni in tokovni) transformatorji:

meritev izolacijskih upornosti VN izolacije z enosmerno napetostjo do 5000 V, meritev faktorja dielektričnih izgub (tg delta) in kapacitivnosti Cx VN izolacije navitij induktivnih transformatorjev ter na kapacitivnih delilnikih kapacitivnih transformatorjev, razni funkcionalni preskusi, meritev povratnih napetosti;

Odklopniki in ločilniki:

kontrola kontaktnih upornosti z meritvijo kontaktne upornosti na odklopnikih in ločilnikih, snemanje vklopnih ter izklopnih časov ter istočasnosti delovanja polov na odklopnikih, meritev faktorja dielektričnih izgub (tg delta) in kapacitivnosti na kondenzatorjih v/na odklopnih komorah odklopnikov;

Generatorji:

meritev izolacijskih upornosti Riz , časovnih konstant in faktorja polarizacije fp na izolaciji posameznih faznih navitij z enosmerno napetostjo do 5000 V, meritev faktorja dielektričnih izgub (tg delta) in kapacitivnosti Cx na izolaciji posameznih faznih navitij do nazivne napetosti, meritev nivoja delnih razelektritev (parcialnih praznitev), meritev kapacitivnega toka, meritev izolacijskih upornosti izolacije Riz vzbujalnega navitja (rotorja);

Poleg navedenih preskusov se v posebnih primerih še vedno opravlja tudi napetostni preskus (2 Un + 1 kV) oziroma preskusi s povišano napetostjo.

VN elektromotorji:

meritev izolacijskih upornosti Riz , časovnih konstant in faktorja polarizacije fp na izolaciji posameznih faznih navitij z enosmerno napetostjo do 5000 V, meritev faktorja dielektričnih izgub (tg delta) in kapacitivnosti na statorski izolaciji do nazivne napetosti, meritev nivoja delnih razelektritev (parcialnih praznitev), meritev kapacitivnega toka.

Poleg navedenih preskusov se v posebnih primerih še vedno opravlja tudi napetostni preskus (2 Un + 1 kV) oziroma preskusi s povišano napetostjo.

Z merilnimi sistemi, ki jih je mogoče na objekt pripeljati v sklopu mobilnega laboratorija, se pogosto izvajajo tudi druge meritve in preskusi na različnih napravah, kot so:

napetostni preskus s zbiralk z izmenično napetostjo, napetostni preskus kabla z izmenično ali enosmerno napetostjo, preverjanje razreda točnosti napetostnih in tokovnih instrumentnih transformatorjev, snemanje tokov in napetosti ob prehodnih pojavih ipd.

3. Elektrarne

svetovanje, izračun, kontrola, nastavitve ter preizkušanje meritve in analiza električnih parametrov elektroenergetske opreme, naprav in postrojev (napetosti, tokovi in moči), preverjanje stanja elektro naprav na podlagi kontrolnih meritev in funkcionalnih preizkusov, meritve in verifikacija NN inštalacij, ter ozemljitvenih sistemov, meritve in analiza dinamičnih pojavov na električnih strojih oz. elektroenergetskih postrojih, svetovanje in nadzor pri izdelavi projektne dokumentacije na področju električnih strojev oz. elektroenergetskih postrojev, svetovanje in nadzor pri prevzemih električnih strojev oz. elektroenergetskih postrojev in električne opreme, strokovni nadzor novogradenj in rekonstrukcij energetskih naprav in postrojev, izdelava strokovnih mnenj in ocen za novogradnje in rekonstrukcije elektrarn, izdelava zbirnih strokovnih ocen remontnih del,

NEK

izvajanje programov za zagotovitev kakovosti v energetskih proizvodnih objektih, izvajanje kvalifikacije varnostne opreme, vzdrževanje napetostnih regulatorjev generatorjev,

študijske naloge s področja

električnih sistemov pomembnih za jedrsko varnost, staranja opreme v energetskih objektih, podaljšanja življenjske dobe elektrarn.
NASLOV:
EIMV - oddelek OVNEL
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 21