ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO VODJA ODDELKA
dr. Primož HROBAT, univ.dipl.inž.el.

Tel: 01 474-3710
Email: primoz.hrobat@eimv.si Nekaj besed o Primožu

Primož Hrobat se je rodil 15. julija 1969 v Šempetru pri Gorici. Diplomiral je leta 1999, magistriral leta 2006 in doktoriral leta 2013 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Od leta 1999 je zaposlen kot raziskovalec na oddelku za vplive elektroenergetskih naprav na okolje na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani. Leta 2007 je postal vodja področja ozemljitev, leta 2010 pa je prevzel vodenje oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje.

Področja njegova dela na oddelku so ozemljitvenimi sistemi elektroenergetskih naprav, ozemljevanje nevtralne točke transformatorjev, kratkostične razmere v visokonapetostnem omrežju, relejna zaščita v visokonapetostnem omrežju, elektromagnetno sevanje ter vplivi daljnovodov in enosmernih uhajavih tokov.

Njegovo prednostno področje so ozemljitveni sistemi in meritve na njih. Iz tega področja je razvil novo metodo za odpravljanje motilnih napetosti pri meritvah na ozemljitvenih sistemih v visokonapetostnem omrežju in iz tega tudi doktoriral. Novo metodo se zaradi vrsto prednosti pred konvencionalnimi metodami že nekaj let uporablja v praksi. Je avtor več študij, člankov in strokovnih poročil s področja dela, ki ga opravlja.

Primož Hrobat