ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO STORITVE

Oddelek OVENO nudi vrsto storitev na posameznih področjih dela. Storitve oddelka so:

1. ozemljitve

raziskave vplivov in izračun kratkih stikov, izračun parametrov daljnovodov, meritve upornosti ozemljitvenih sistemov, meritve napetosti dotika, meritve porazdelitev potenciala, meritve galvanskih povezav, meritve strelovodnih naprav, meritve električnih inštalacij, meritve specifičnih upornosti, dimenzioniranje ozemljitev;

2. elektromagnetna polja (EMS)

izdelava presoj o vplivu EMS na okolje, meritve električnega in magnetnega polja (tudi po pooblastilih Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za zdravje), raziskave vplivov elektromagnetnega sevanja daljnovodov in transformatorskih postaj na okolje;

3. elektromagnetna združljivost (EMC)

raziskave elektromagnetne združljivosti znotraj elektroenergetskih objektov, raziskave elektromagnetnih motenj, ki jih povzročajo elektroenergetski objekti (transformatorske postaje, daljnovodi, kablovodi) in električne inštalacije električnim napravam (npr. računalniškim zaslonom) v svoji okolici, izdelava predlogov za zmanjšanje elektromagnetnih motenj oziroma elektromagnetnega motenja (znotraj in zunaj elektroenergetskih objektov), meritve prehodnih prenapetosti v sekundarnih tokokrogih elektroenergetskih objektov, preskusi funkcionalnosti sistemov vodenja elektroenergetskih objektov ob elektromagnetnem motenju;

4. kakovost napetosti

meritve kakovosti napetosti;

5. hrup

bazične raziskave hrupa za določevanje algoritmov hrupa EE naprav, meritve hrupa, ki ga povzročajo elektroenergetski objekti s svojim obratovanjem, raziskave vplivov hrupa na okolje;

6. korozija

raziskave vplivov korozije na ozemljitvene sisteme in kovinske objekte - konstrukcije, meritve korozijskih parametrov, meritve vplivov enosmernih uhajajočih tokov železniške vleke;

7. vplivi EE postrojev na sosednje kovinske napeljave in konstrukcije

računanje induktivnih vplivov EE elementov (DV) na TK linije in cevovode, zaščita TK linij in cevovodov pred induktivnimi vplivi, zaščita.

8. svetlobno onesnaževanje

meritve svetlobnega onesnaževanja okolja načrtovanje ukrepov za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja Izdelava načrta razsvetljave v skladu z veljavno zakonodajo