ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO PUBLIKACIJE

Bibliografija sodelavcev Oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje je dostopna na spletni strani http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t

Šifra raziskovalca: http://sicris.izum.si

04114 ISAKOVIĆ, Radomir
23714 - BABIČ, Igor
11838 - CESTNIK, Breda
216671 - HROBAT, Primož
03205 - MARINČEK, Tone
23713 - ROZMAN Igor
06050 - ŽIVIC, Tomaž

Podroben popis

OZEMLJITVE

Uvajanje novih orodij informacijskih sistemov za nadzor nad varnostjo ljudi v EE postrojih in njihovi okolici. V: CIGRE, Portorož 2003

Vpliv povečanja toka 3Io zaradi ozemljevanja dodatnih točk v VN omrežju EES Slovenije na ozemljitve v EE postrojih in iznosu potenciala v okolico. V: CIGRE, Portorož 2003

Izkušnje pri izvedbi ozemljitev pri globokem temeljenju stebrov daljnovoda 110 kV Podlog-Laško. V : CIGRE, Sloko CIGRE, 3. konferenca slovenskih elektroenergetikov. : Zbornik. 1. del. Nova Gorica 1997

Problematika izklopnega časa toka e.k.s. na odvodih iz TP : SN/NN. / Posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah, Maribor 1996

Zaščita NN instalacij pred zemeljskimi stiki v VN postrojih. V: Posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah, Radenci 1995

Zagotovitev elektromagnetne združljivosti v RP 110 kV Hudo. : V: Sloko CIGRE, 2. Maribor, 7.-9.junij 1995

Možnost znižanja stroškov ozemljitve VN, SN in NN postrojev : z noveliranjem veljavnih predpisov. Predavanje v Elektro Novo mesto, 12.10.1994

Rezultati meritev kemično formiranih ozemljitvenih sond. / : l5.posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah, 7.in 8.april 1994

Vzdrževanje dvosistemskih in paralelno potekajočih : visokonapetostnih daljnovodov. V: Posvetovanje Vzdrževanje elektroenergetskih naprav v distribuciji, Otočec 1994

Izbira optičnega kabla glede na kratkostični tok. : Predavanje 20. februarja 1991

EMS

Installation of new power substations in the environment with regard of Slovenian non-ionizing radiation legislation. V: CIRED 2003

Consequences of Slovenian environmental legislation regarding non-ionizing radiation on new medium-voltage lines. V: CIRED, 18-21 June 2001, Amsterdam

Elektromagnetni vplivi elektro prenosa na okolje. V: Vidmarjev dan (2003; Ljubljana)

Tipizacija kompenzacijske dušilke za omejevanje kapacitivnega toka v 20 kV omrežjih. V: CIRED, Portorož 2003

Elektromagnetno sevanje elektrodistribucijskih naprav v naravnem in življenjskem okolju. Predavanje. Trbovlje , 3.4. 2003

Racionalizacija obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja visokonapetostnih daljnovodov. V: CIGRE, Portorož 2003

Ocenjevanje vrednosti koridorjev prenosnih daljnovodov. V: CIGRE, Portorož 2003

Izkušnje pri meritvah nizkofrekvenčnih virov neionizirnih sevanj. Seminar: Tehnologije sodobne družbe - elektromagnetna sevanja in zdravje ljudi. Ljubljana, november 2003

Ugradnja kompenzacijskih prigušnica u 20 kV mrežu. : Posvetovanje: Elektrotehnika u teoriji i praksi. Zagreb 2003

Elektromagnetna polja na delovnih mestih. V: CIRED, Portorož 2003

Pravila komuniciranja z javnostjo pri izvajanju nalog EMS. V: CIGRE, Portorož 2003

Elektroenergetski objekti in okolje - ocene elektromagnetnega sevanja. V: CIGRE, Portorož 2003

Umestitev distribucijskih razdelilnih transformatorskih postaj 110/x kV okolje. V: CIRED, Portorož 2003

Možnosti za znižanje jakosti elektromagnetnega sevanja v okolju elektroenergetskih vodov in naprav. V: Posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah-Kotnikovi dnevi, Radenci, marec 2002

Elektromagnetno sevanje elektroenergetskih objektov visoke napetosti. V: Hoeflerjevi dnevi (7., 2002, Portorož)

An approach to the issue of non-ionizing electromagnetic radiation for power transmission lines in Slovenia. V: Hrvatski komitet CIGRE, Cavtat, 4. - 8. november 2001

Tehnični ukrepi za znižanje vrednosti električnega oziroma magnetnega polja omrežne frekvence. V: ERK (9; 2000; Portorož)

Some aspects of magnetic shielding of a transformer substation using alternative shielding techniques . V: Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 8., Maribor 11. - 13. maj 1999

EMC

Elektromagnetna združljivost v distribucijskih transformatorskih postajah. 25. jubilejno posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih inštalacijah - Kotnikovi dnevi. Radenci, 25. in 26. marec 2004

Praktični pristop k sanaciji zagotovitve elektromagnetne združljivosti. V: CIRED, Portorož 2003,

Meritve prehodnih prenapetosti v sklopu preskusa zagotovitve elektromagnetne združljivosti. V: Hoeflerjevi dnevi (7., 2002, Portorož)

Pravilnik o zagotovitvi elektromagnetne združljivosti v postrojih elektroenergetskega sistema. V: SLOKO CIGRE, Bled, 28.-30. maj 2001

Electromagnetic compatibility assurance in electric power system substations. V: Electromagnetic compatibility, Wroclaw 2000

KAKOVOST NAPETOSTI

Analiza kakovosti električne energije v tržnem okolju. V: CIRED, Portorož 2003

Nov standard o merilnikih in merilnih metodah za merjenje kakovosti električne energije IEC 61000-4-30. : Elektrotehniška revija, 2/03

Primerjava enotedenskih in trajnih meritev kakovosti napetosti. V: SLOKO CIGRE, Bled, 28.-30. maj 2001

Posvet o kakovosti napetosti. V: Naš stik, marec 2001

Analize kakovosti napetosti distribucijskega omrežja v skladu s standardom SIST EN 50160. V: SLOKO CIGRE, Bled, 28.-30. maj 2001

Pravilnik o kakovosti napetosti elektroenergetskega omrežja. V: SLOKO CIGRE, Bled, 28.-30. maj 2001

Comparison of short duration and permanent power quality measurements in the distribution networks - case analysis of advantages and drawbacks. V: Quality and security of electrical supply, 26-27 February 2001, The Oxford Belfry, Thame, UK

Kakovost napetosti slovenskega EES ob prelomu leta. V: Naš stik, januar 2000

Kakovost napetosti v EES je merljiva s standardom. V: Naš stik, marec 2000

Monitoring kakovosti električne napetosti. Naš stik, april 2000

Standard za vrednotenje kakovosti napetosti elektroenergetskih omrežij. V: Sporočila, 10, št. 4, 2000

Zagotavljanje kakovosti električne energije - napetosti v smislu smernic EU in novega Energetskega zakona RS. V: Posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah, 21., 23. - 24. marec 2000, Radenci

Kakovost napetosti v smislu slovenske zakonodaje. V: Posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah - Kotnikovi dnevi

KOROZIJA

Uporaba katodne zaščite v termoelektrarnah. : Elektrotehniška revija, 3/03

Vpliv uhajajočih enosmernih tokov na delovanje diferenčnega tokovnega zaščitnega stikala, Primož Hrobat, Marko Istenič, Peter Žunko, Rafael Mihalič, Elektrotehniški vestnik 70 (4)178-183, 2003

Korozija jeklene armature v betonu - vzroki nastanka in principi njene preprečitve. Zbornik referatov bienalnega strokovnega srečanja. : Cestarski dnevi '99. Murska Sobota, 21. in 22. oktobra 1999

Izkušnje pri izvedbi ozemljitev pri globokem temeljenju stebrov daljnovoda 110 kV Podlog-Laško. V : CIGRE, Sloko CIGRE, 3. konferenca slovenskih elektroenergetikov. : Zbornik. 1. del. Nova Gorica 1997

Korozija prenapetostnega betona. V: Protikorozijska katodna zaščita železobetonskih konstrukcij, Teleka, d.o.o., Blatnica 12, Trzin, 21. 02. 1997

Monitoring and data acquisistion system for the telemetring : in corrosion protection plants. / MIPRO 96, Rijeka 1996

Izkušnje pri merjenju zaščitnih potencialov vodovodov v : specifičnih okoliščinah./Predavanje na štud. dnevu APCE-Trento, feb. 1994

Korozijska zaščita podzemnih struktur - pomemben člen pri : varstvu okolja. / Posvetovanje Komunalna energetika, Maribor 1994

Računalniški nadzor podzemnih katodno zaščitenih kablov = : Computerised monitoring of underground ... / Posvetovanje Komunalna energetika, 2. Maribor, 11.,12.maj 1993

Simulazione e verifiche in campo. Normative in altri Paesi. : V: Simpozij Impianti di terra ed impianti di protezione catodica: problemi di compatibilita. Gradisca d'Isonzo, junij 1992 Centro Internazionale di Scienze Applicate , 1992

Konstrukcijska armatura temelja kot element ozemljitve : VN daljnovodov./ 20. CIGRE, Neum 1991