ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO MERITVE HRUPA V OKOLJU, DELOVNEM OKOLJU IN MODELNI IZRAČUNI HRUPA Meritve hrupa v okolju Meritve hrupa v delovnem okolju Modelni izračuni hrupa Zakonodaja na področju hrupa

MERITVE HRUPA V OKOLJU Laboratorij OVENO ima akreditirane postopke za merjenje hrupa v okolju ter je na podlagi prejete akreditacijske listine, oznaka LP-063, je dne 12.1.2007 prejel pooblastilo od Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje za izvajanje prvih meritev hrupa in obratovalnega monitoringa za vire hrupa (št. pooblastila: 35445-1/2007-2).

Laboratorij izvaja meritve hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa ter hrup, ki ga povzročajo industrijski viri hrupa. Za izvajanje meritev hrupa uporabljamo merilno opremo proizvajalca Brüel&Kjaer, in sicer:

- merilnik hrupa tip 2260,
- mikrofon tip 4189 in
- zvočni kalibrator tip 4231.

Merilni inštrumenti hrupa

Izmerjene vrednosti hrupa so osnova za izdelavo ocene hrupa oziroma obremenjenosti merjenega območja s hrupom. Rezultate meritev s pomočjo programskega orodja Noise Explorer tip 7815 proizvajalca Brüel&Kjaer obdelamo in na podlagi teh podatkov izdelamo oceno hrupa.

Pri meritvah hrupa v okolju je pomembno spremljanje in beleženje meteoroloških razmer. V ta namen ima laboratorij naslednje merilnike:

- Merilnik tip Almemo 2390-5 ter merilne sonde za:

merjenje temperature in relativne zračne vlage, merjenje hitrosti vetra in merjenje zračnega tlaka.

Merilna oprema za spremljanje meteoroloških podatkov

Izmerjene vrednosti hrupa so osnova za izdelavo ocene hrupa oziroma obremenjenosti merjenega območja s hrupom. Rezultate meritev s pomočjo programskega orodja Noise Explorer tip 7815 proizvajalca Brüel&Kjaer obdelamo in na podlagi teh podatkov izdelamo oceno hrupa.

Noise Explorer 7815

nazaj na vrh

MERITVE HRUPA V DELOVNEM OKOLJU

Laboratorij OVENO v okviru svojih pooblastil izvaja med drugim tudi preiskave hrupa v delovnem okolju. Za izdelavo ocene izpostavljenosti delavcev hrupu na delovnem mestu, ima akreditacijske listine, oznaka LP-063laboratorij pooblastilo od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (št. pooblastila: 02039-68/2006, z dne 7.7.2006).

Meritve hrupa v delovnem okolju

Ocena hrupa na delovnem mestu se izdela na podlagi meritev hrupa na delovnem mestu. Pri tem se uporabljajo naslednji merilni inštrumenti proizvajalca Brüel&Kjaer:

merilnik hrupa tip 2260, mikrofon tip 4189, zvočni kalibrator tip 4231 in osebni dozimeter hrupa tip 4445

Osebni dozimeter hrupa

nazaj na vrh

MODELNI IZRAČUNI HRUPA

Laboratorij OVENO ima akreditiran postopek za računanje hrupa, ki ga povzročajo industrijski viri hrupa (akreditacijska listina, oznaka LP-063 (link na listino), pridobljeno 12.1.2007.

Za izdelavo modelnih izračunov ali karte hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa ter industrijskih virov hrupa, uporablja laboratorij programsko orodje Lima 5, Noise Calculation Software, podjetja Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH.

Izračuni hrupa

Tloris modela za izračun hrupa gradbišča

Prikaz 3D izračuna hrupa / Prikaz 3D izračuna hrupa

Programsko orodje za modeliranje hrupa omogoča izdelavo izračunov po metodah, ki jih predpisuje Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Izračuni opravljeni na podlagi modela vira hrupa s programskim orodjem Lima5, lahko vključujejo:

3D podatke o terenu, 3D podatke o objektih, vire hrupa (točkovne, linijske, ploskovne), objekte, kot so: tuneli, mostovi, viadukti, protihrupne ograje, postavitev virov hrupa na objekte ali na fasade objektov, izračune v obliki izofon ali po nivojih, izračune v obliki tabel, izračune hrupa po fasadah objektov, 3D izračune hrupa, izračun hrupa v točno določeni točki, ...

Rezultati izračuna v tabelarični obliki

Rezultati izračuna v tabelarični obliki

Med industrijske vire hrupa sodijo tudi prenosni visokonapetostni elektroenergetski daljnovodi. Laboratorij OVENO za izračune hrupa daljnovodov uporablja programsko opremo, ki na podlagi empirično razvitih algoritmov izračunava širjenje hrupa, ki ga povzroča korona ob slabem oziroma deževnem vremenu.

Izračun hrupa daljnovodov

nazaj na vrh

Zakonodaja na področju hrupa

Zakoni:

Zakon o varstvu okolja

Uredbe:

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov za okolje Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje

Pravilniki:

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem Pravilnik o hrupu zrakoplovov Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu

Direktive:

Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council, of 25 June 2002, Relating to the Assessment and Management of Environmental Noise (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa) Directive 2003/10/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/10/ES z dne 6. februarja 2003 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup) (sedemnajsta posebna direktiva)

Standardi:

SIST ISO 1996 - 1; Acoustics; description and measurement of environmental noise; part 1: basic quantities and procedures (Opis in merjenje hrupa v okolju - 2. del: Osnovne količine in postopki) SIST ISO 1996 - 2; Acoustics; description and measurement of environmental noise; part 2: acquisition of data pertinent to land use (Opis in merjenje hrupa v okolju - 3. del: Zbiranje podatkov za potrebe prostorskega planiranja) SIST ISO 1996 - 3; Acoustics; description and measurement of environmental noise; part 3: application to noise limits (Opis in merjenje hrupa v okolju - 3. del: Uporaba pri mejnih vrednostih hrupa) SIST ISO 9613-2; Attenuation of sound during propagation outdoors; part 2:General method of calculation (Slabljenje zvoka pri širjenju na prostem - 2 del: Splošna metoda za računanje) SIST ISO 9612; Acoustics - Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment (Akustika - Smernice za merjenje in oceno izpostavljenosti hrupu v delovnem okolju) NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), navedena v "Arr�té du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routires, Journal Officiel du 10 mai 1995, 6. člen", in francoski standard XPS 31-133 Rekenen Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20. novembra 1996 ECAC.CEAC Doc. 29 "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports

nazaj na vrh

Ključne besede:
prve meritve hrupa, obratovalni monitoring hrupa, meritve hrupa, merjenje hrupa, izmerjene vrednosti hrupa, ocenjevanje hrupa, ocena hrupa, ocena hrupa na delovnem mestu, meritve hrupa na delovnih mestih, meritve hrupa na delovnem mestu. ocena izpostavljenosti delavcev hrupu na delovnem mestu, pooblastilo za izvajanje prvih meritev hrupa, pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa, akreditacija za meritve hrupa, akreditacija za modeliranje hrupa, modelni izračun hrupa, računanje hrupa, modeliranje hrupa, mapiranje hrupa, kartiranje hrupa, karta hrupa