ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - OVDES STORITVE

Oddelek za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov (OVDES) za potrebe elektrogospodarskih podjetij, gospodarskih družb, državnih organov, lokalnih skupnosti in vseh drugih naročnikov izvaja naslednje storitve:

I. Tehnične in ekonomske razvojne študije za zagotovitev optimalnega, zanesljivega in varnega delovanja elektroenergetskega sistema (EES) na proizvodni, prenosni in distribucijski ravni:

stacionarne, dinamične in tranzientne stabilnostne analize, sigurnostne analize EES, analize frekvenčnih in napetostnih razpadov/zlomov, regulacija delovne in jalove moči oz. frekvence in napetosti v elektrarnah in EES, analize zaščitnih sistemov in njihova filozofija, analize kratkih stikov v posameznih delih sistema, zanesljivostne analize in analize statistike dogodkov, analize kakovosti napajanja odjemalcev z električno energijo, obratovalne analize, tehnične in tržne karakteristike HE in TE v slovenskem sistemu, analiza proizvodnih možnosti in pokrivanja potreb po električni energiji na notranjem trgu električne energije, izdelava strategije in sprejemanje odločitev pri nastopu na primarnem trgu električne energije. Izdelava analiz ekonomske upravičenosti naložb na vseh nivojih elektro-energetskega sistema s podjetniškega in družbenega vidika. Optimizacija dolgoročne naložbene dinamike na podlagi ekonomskih kriterijev z modelom EMONA Analiza ekonomskega vpliva novih naložb na elektro-energetski sistem in sistemska ekonomska primerjava različnih variant razvoja proizvodnega sistema.

II. Tehnično svetovanje na področju razvoja in reševanja tekočih problemov delovanja, vodenja in vzdrževanja EES ter elektroenergetskih postrojev in naprav, tako na področjih:

delovanje in vzdrževanje proizvodnih, prenosnih in distribucijskih sistemov, delovanje in vzdrževanje sekundarnih sistemov EES (vodenja, regulacij, avtomatizacije, zaščit, merilnih sistemov), delovanje industrijskih elektroenergetskih sistemov, uvajanja trga z električno energijo ter izdelave s tem povezane zakonske regulative.

III: Tehnične študije, predhodne rešitve, idejni projekti in strokovno svetovanje pri razvoju in graditvi:

sistemov vodenja EES, regulacijskih sistemov, avtomatizacije EES ter elektroenergetskih postrojev in naprav, zaščitnih sistemov, merilnih sistemov.

IV: Strokovno svetovanje, strokovni nadzor, strokovna kontrola, izvajanje strokovno-tehničnih pregledov ter izdajanje strokovnih ocen in mnenj na področjih:

sistemov vodenja EES, regulacijskih sistemov, avtomatizacije EES ter elektroenergetskih postrojev in naprav, zaščitnih sistemov.

V: Tehnične študije, predhodne rešitve, idejni projekti, strokovno svetovanje ter neposredno sodelovanje pri razvoju, graditvi, izdelavi in vzdrževanju:

informacijskih sistemov, podatkovnih baz in aplikacijske programske opreme za potrebe elektrogospodarskih podjetij ter drugih udeležencev na trgu električne energije.

VI: Zbiranje in posredovanje podatkov o atmosferskih razelektritvah ter izdelave analiz teh podatkov za vse zainteresirane uporabnike:

razvoj, izdelava, vzdrževanje in neprestano dograjevanje sistema za zbiranje in posredovanje podatkov o atmosferskih razelektritvah (SCALAR), zbiranje, shranjevanje in posredovanje podatkov o atmosferskih razelektritvah, on-line korelacija izpadov SN vodov z udari strel, statistične analize podatkov o atmosferskih razelektritvah in druge ekspertne analize s področja atmosferskih razelektritev, Sistem za zbiranje in posredovanje podatkov o atmosferskih razelektritvah (SCALAR).
NASLOV:
EIMV - oddelek OVDES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 29 05