ODDELEK ZA OKOLJE - OOK VODJA ODDELKA
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Tel: 01 474-36-70
Email: rudi.voncina@eimv.si Nekaj besed o Rudiju

Mag. Rudi Vončina se je rodil leta 1968 v Slovenj Gradcu. Elektrotehniško srednjo šolo je obiskoval v Velenju. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1997 diplomiral, si je leta 2001 pridobil še naziv magistra elektrotehnike. Med leti 2000 in 2003 je opravil strokovna izpita iz graditve objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Od leta 2004 naprej je okoljski izvedenec Agencije Republike Slovenije za okolje, leta 2005 pa se je usposobil še za vodenje sistema kakovosti po standardih ISO 9001 in ISO/IEC 17025.

Mag. Rudi Vončina se je Elektroinštitutu Milan Vidmar pridružil leta 1997. Najprej je deloval kot raziskovalec v Oddelku za vplive elektroenergetskih naprav na okolje, spomladi leta 2007 pa je prevzel vodenje Oddelka za okolje.

Področja dela mag. Rudija Vončine

Mag. Rudi Vončina je poklicno dejaven na razvojno-aplikativnem področju, ki se nanaša na energetiko in elektroenergetske naprave ter objekte s poudarkom na elektromagnetnem sevanju, elektromagnetni združljivosti in ozemljevanju nevtralne točke srednjenapetostnih omrežij, ter na področju problematike okolja in varnosti ter zdravja pri delu.

Z izkušnjami, ki si jih je nabral pri svojem dolgoletnem delu na Elektroinštitutu Milan Vidmar, sodeluje pri pripravi in sprejemanju zakonodajnih zahtev glede okoljske problematike elektroenergetskih naprav, objektov in industrije, uvajanju standardnih postopkov v prakso ter vzpostavitvi sistemov kakovosti delovanja preskusno-merilnih laboratorijev Oddelka za okolje.

Redno se udeležuje strokovnih srečanj, kjer si izmenjuje izkušnje s strokovnjaki, delujočimi na sorodnih delovnih področjih, in poroča o razvoju in vpeljavi v prakso tehničnih rešitev, ki so rezultat dela Oddelka za okolje, in ki so pomembni tako za celotni elektroenergetski sistem kot za njegova posamezna področja in to predvsem z vidika problematike elektromagnetnih polj v razdelilnih transformatorskih postajah, ozemljevanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja (dušilke), zagotavljanja elektromagnetne združljivosti v elektroenergetskih postrojih ter zadnje čase še posebej z vidika varstva delavcev, ki svoje delo opravljajo na mestih, izpostavljenih elektromagnetnemu sevanju. V ta namen je v skladu s prizadevanji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, usmerjenimi v zaščito takih delavcev, razvil računalniško podprto orodje, ki omogoča zanesljivo razpoznavo območij glede na njihovo stopnjo tveganega izpostavljanja škodljivim vplivom elektromagnetnega sevanja.

NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26