ODDELEK ZA OKOLJE - OOK STORITVE ODDELKA ZA OKOLJE

Oddelek za okolje izvaja storitve za večino svojih dejavnosti. Med pogostimi in pomembnimi storitvami so vsekakor meritve, ki jih Oddelek opravlja s sodobnimi napravami in v skladu s sprejeto nacionalno in Evropsko zakonodajo ter uveljavljenimi tehničnimi smernicami, direktivami in standardi. Oddelek je med drugim pooblaščen za izvajanje tako imenovanih »prvih meritev«, s katerimi nacionalni upravni organi pogojujejo pridobitev obratovalnega dovoljenja za posamezne naprave, postroje in objekte, nadalje za izvajanje meritev v okviru nadzora emisij snovi v zrak ter kakovosti zraka, padavin in usedlin, za sprotno obdelavo podatkov trajnih avtomatskih meritev nacionalnega sistema obratovalnega nadzora ter za izdelavo poročil in prikaz rezultatov na medmrežju za razne uporabnike. Oddelek s tem v zvezi nudi svetovanje ter izdelavo strokovnih mnenj, še posebej pa je dejaven na področju svetovanja, usposabljanja in šolanja kadrov s področja varstva okolja in varstva pri delu.

Med važnejšimi meritvami, ki jih opravlja Oddelek za okolje, so:

Meritve emisij snovi v zrak:

žveplovi oksidi, izraženi kot SO2, dušikovi oksidi, izraženi kot NO2, ogljikov monoksid, kisik, skupni prah, PM10 in PM2,5, klor in njegove anorganske spojine in fluor in njegove anorganske spojine.

Meritve kakovosti zraka:

žveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NO2/NOx), ozon (O3), benzen, toluen, p-xilen (BTX), prašni delci PM10 in odvzem vzorcev trdih delcev po frakcijah: 0.49 - 0.95 - 1.5 - 3.0 - 7.2 - 10 mikro m.

Meritve meteoroloških parametrov:

hitrost in smer vetra, temperatura zraka, relativna vlaga v zraku in UV sončno sevanje.

Meritve kakovosti padavin in usedlin glede na naslednje parametre:

pH, sulfati, nitrati, kloridi, amonijak, magnezij, natrij, kalij, količine usedlin in koncentracije težkih kovin (Pb, Cd, Zn, As, Tl, Cr, Fe, Mn, Co, Cu, Ni).
NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26