ODDELEK ZA OKOLJE - OOK SMERNICE IN REGULATIVA

Republika Slovenija:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in podzakonski akti, Zakon o ohranjanju narave (ZON) in podzakonski akti, Zakon o varstvu okolja (ZVO) in podzakonski akti, Zakon o vodah (ZV-1) in podzakonski akti, Zakon o kemikalijah (ZKEM) in podzakonski akti, Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) in podzakonski akti, Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) in podzakonski akti, Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) in podzakonski akti, Zakon o standardizaciji (ZSta-1) in podzakonski akti, Zakon o akreditaciji (ZAkr) in podzakonski akti, Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) in podzakonski akti, Zakon o meroslovju (ZMer-1) in podzakonski akti, Energetski zakon (EZ) in podzakonski akti.

Evropska unija:

Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air Council Directive 80/779/EEC of 15 July 1980 on air quality limit values and guide values for sulphur dioxide and suspended particulates Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 on the incineration of hazardous waste Council Directive 84/360/EEC of 28 June 1984 on the combating of air pollution from industrial plants Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control Directive 2003/17/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 2003 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels (Text with EEA relevance)

Tehnični standardi po področjih dejavnosti Oddelka za okolje

NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26