ODDELEK ZA OKOLJE - OOK PREDSTAVITEV

 

Oddelek za okolje, katerega glavno poslanstvo je varovanje okolja, deluje na različnih strokovnih področjih. S pomočjo analitičnih modelov, podprtih z dolgoletnimi meritvami, med drugim napoveduje onesnaženost zraka. Pri svojih aplikativnih dejavnostih uporablja lastne preverjene metode in akreditirane standardne postopke.

Aplikativno-raziskovalno delo Oddelka za okolje je osredotočeno na uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij, izdelavo okoljskih študij izvedljivosti, presojo vplivov na okolje, tehnično svetovanje, nadzor nad graditvijo in obratovanjem naprav ter razvoj bodočih tehnologij s področja varovanja okolja in optimalne rabe prostora.

Kot kažejo pretekle izkušnje, večina podjetij, ki delujejo na področju energetike, industrijsko intenzivnih panogah in prometa, potrebuje strokovno pomoč pri reševanju vedno bolj občutljivih okoljskih in prostorskih vprašanj. Še posebej pomembno pa postaja tudi razreševanje okoljskih vprašanj, s katerimi se soočajo lokalne skupnost in razna civilna združenja. Oddelek za okolje zato redno sodeluje s termoenergetskimi proizvodnimi objekti in Holdingom slovenskih elektrarn, sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, podjetji za distribucijo električne energije in Dravskimi elektrarnami Maribor. Za Mestno občino Ljubljana, ki je izjemno dejavna na področju vpeljave ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, in Mestno občino Celje pa upravlja njuna okoljska merilna sistema kakovosti zunanjega zraka.

V okviru mednarodnih strokovnih delovnih teles in združenj (CIGRE, CIRED, HARMO, IMEKO, NEA/OECD, VGB) sodelavci Oddelka za okolje razvijajo okoljsko stroko, ki jo na podlagi dobrih domačih in mednarodnih povezav (Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo in Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, TU Graz, K&EF in GRNSPG) prenašajo v slovenski prostor.

Važnejši mejniki pri delu Oddelka za okolje

Elektroinštitut Milan Vidmar se z varovanjem okolja in preučevanjem vplivov elektroenergetskega sistema na okolje ukvarja vse od svoje ustanovitve. Oddelek za okolje, ki se je razvil iz Oddelka za elektrarne, pa različna področja varstva okolja poglobljeno obravnava vse od leta 1982. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je aktivno pripomogel k vzpostavitvi obratovalnega nadzora (monitoringa) emisij snovi v zrak in k izvajanju sanacijskih ukrepov v termoelektrarnah za izboljšanje kakovosti zraka.

Od začetka devetdesetih let dalje Oddelek za okolje nadzoruje ter zagotavlja kakovost izvajanja trajnih meritev emisij snovi v zrak in kakovost zunanjega zraka, za upravljavce velikih kurilnih naprav pa izdeluje mesečna in letna poročila, s katerimi dokazuje okoljsko (ne)sprejemljivost njihovega obratovanja ter poroča o emisijah za potrebe državnih ter evropskih zbirnih centrov (registrov) emisij. V času svojega delovanja je Oddelek svoje področje podpore pri reševanju okoljskih vprašanj razširil s proizvodnega dela elektroenergetike še na njen prenos in distribucijo.

Po sprejetju novele Zakona o varstvu okolja iz leta 2004 je prišlo do temeljitih sprememb na področju varstva okolja. Najpomembnejši med njimi se nanašata na prenos odgovornosti za izdelavo strokovnih ocen s področja varstva okolja pod okrilje projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter na prenos odgovornosti za izdelavo celovitih poročil o vplivih na okolje in njihovo kakovost na okoljske izvedence kot fizične osebe. Ta sprememba je pripomogla k vzpostavitvi prenosa znanja med ponudniki storitev in pojavljanju novih ponudnikov storitev na trgu, zaradi česar je v zadnjih nekaj letih prišlo do širitve dejavnosti svetovalnih podjetij na področje varstva okolja.

Leta 2005 je Oddelek za okolje izpolnil svojo obvezo iz leta 1997 in si pridobil akreditacijo svojih postopkov, ki jih je razvil za izvajanje meritev vplivov na okolje. S tem mu je konec leta 2004 prenehalo veljati pooblastilo za meritve emisij snovi v zrak. Na podlagi svoje pobude o vzpostavitvi skupnega sistema kakovosti za preskusne laboratorije v skladu z zahtevami standarda EN ISO/IEC 17025 mu je maja leta 2005 Slovenska akreditacija podelila Akreditacijsko listino, katere obseg se je v kasnejših letih razširil še na storitve s področja elektromagnetne združljivosti, hrupa in preskusov v visokonapetostnem laboratoriju.

Leta 2009 je Oddelek za okolje v skladu s standardom EN ISO/IEC 17020 vzpostavil še sistem kakovosti za Nadzorne organe. Kot je razvidno iz zadnjih sprememb predpisov, ki urejajo področje varstva okolja, je bila odločitev pravilna.

Dinamika razvoja okoljskih ved zahteva sprotno prilagajanje vseh, ki s svojo dejavnostjo vplivajo na okolje. V ta namen Oddelek za okolje neprestano razvija in poglablja svoja strokovna znanja, kar mu med drugim omogočata spremljanje globalnega razvoja okoljskih tehnik in upoštevanje raznih mednarodnih zavez in konvencij. Uspešno prestane pretekle preizkušnje in dosledno izpolnjevanje vedno strožjih okoljskih zahtev poslovnih partnerjev kažejo, da je bila dosedanja pot Oddelka pravilna. Oddelek se bo tudi v prihodnje trudil izpolnjevati svoje obveznosti glede varovanja okolja.

Vodja oddelka Biografija, področja dela in kontaktni podatki podrobnosti >>
Dejavnosti oddelka Predstavitev temeljnih
dejavnosti ...
podrobnosti >>
Storitve oddelka Meritve emisij snovi v zrak, kakovosti zraka, poročila o vplivih na okolje ... podrobnosti >>
Osebje oddelka Predstavitev zaposlenih in njihovi kontaktni podatki podrobnosti >>
Dogodki v oddelku Dogodki na Oddelku za okolje ... podrobnosti >>
Pogosta zastavljena vprašanja oddelku Odgovori na pogosta vprašanja. Če ni vašega, ga zastavite! podrobnosti >>
NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26