ODDELEK ZA OKOLJE - OOK OPREMA

Oddelek za okolje ima za področje meritev in obdelave podatkov vzpostavljene:

mobilni emisijski laboratorij, 2 mobilna laboratorija za spremljanje kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov, vzorčevalnike za spremljanje kakovosti padavin in usedlin, kemijski laboratorij za določanje vsebnosti snovi v vzorcih plinov in padavin, center za obdelavo podatkov obratovalnih monitoringov stanja okolja in prikazi rezultatov na medmrežju.

Obseg in vrsta meritev so razvidni iz rubrike Dejavnosti.

NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26