ODDELEK ZA OKOLJE - OOK DOGODKI
Modelna ocena razpršenosti onesnaževal

Oddelek za okolje je danes dal v uporabo dinamično prikazovanje modelnega širjenja onesnaževal.

Model, ki ga je Oddelek za okolje razvil brezplačno z namenom nazornega prikazovanja in analizo vpliva točkovnih virov onesnaževal na kakovost zunanjega zraka, prikazuje razpršenost SO2, NO2 in PM10 iz TE Trbovlje in TE Šoštanj od 1. januarja 2011 dalje.

Model prikazovanja razpršenosti onesnaževal za enkrat še ne upošteva ocen vseh prispevkov k onesnaževanju zunanjega zraka, kot sta na primer oceni prispevka iz prometa in individualnih kurišč, saj viri izpustov snovi v zrak še ne odražajo ustrezne dinamike. Oddelek si bo v prihodnje potrudil model nadgraditi tudi v tej smeri.


povezava na modelni prikaz

EIMV, Ljubljana, 21. marec 2011
2. mednarodno srečanje regij e-mobilnosti

Avstrijska vladna organizacija za energijo in klimatske spremembe je dne 28.2.2011 na Dunaju organizirala 2. mednarodno srečanje modelnih regij e-mobilnosti z naslovom »Mednarodni projekti, vizije in priložnosti«.

Dvodnevno srečanje je bilo tematsko razdeljeno na predstavitev poslovnih modelov e-mobilnosti z okroglo mizo o priložnostih in izzivih e-mobilnosti v Evropi in na sodelovanje v ožjih strokovnih delavnicah, ki posredujejo izkušnje regij z vpeljano e-mobilnostjo.

Namen srečanja je bil, da si udeleženci izmenjajo pridobljene izkušnje in poglede na bodoči razvoj tega področja. Na podlagi povabila avstrijske vladne organizacije za energijo in klimatske spremembe se je tega srečanja udeležil predstavnik Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA.Uvodni nagovor na srečanju je imel Minister avstrijske zvezne vlade za okolje g. Niki BERLAKOVICH, ki je za e-avto dejal:
"Ta avtomobil se praktično ne razlikuje od navadnega avtomobila".

EIMV, Ljubljana, 21. marec 2011
Predaja meritev Eko krogu

Dne 28. jan. 2011 je minister za okolje in prostor, prof. dr. Rok ŽARNIČ, Eko krogu predal podatke o meritvah zraka v Zasavju.

Ob predaji gradiva je bila organizirana predstavitev rezultatov občasnih in trajnih meritev emisij snovi v zrak iz izpustov cementarne Lafarge Cement Trbovlje in meritev kakovosti zunanjega zraka v zaselku Zelena trava. Po predstavitvi stališč Ministrstva za okolje in prostor in meritev so sledili razgovor ter odgovori na pisno postavljena vprašanja.

Predstavniki Eko kroga s predanim gradivom niso bili zadovoljni, saj so za izpuste snovi v zrak pričakovali vse podatke od leta 2002, za kakovost zunanjega zraka pa od leta 2004. Minister je pojasnil, da so bili predani vsi podatki, ki so v dosegu Ministrstva za okolje in prostor.

Na koncu srečanja so se udeleženci strinjali, da je bil, ne glede na pomanjkljivo gradivo, narejen pozitiven premik pri reševanju vprašanja kakovosti zunanjega zraka v Zasavju. Ministrstvo bo pozvalo Lafarge Cement Trbovlje, da v duhu dobrega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi zagotovi tudi ostale podatke, ki jih zahteva Eko krog.Sklepi sestanka srečanja predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor ter predstavnikov društva Eko krog z dne 1.dec. 2010.

Predstavitev meritev kakovosti zunanjega zraka: POVEZAVA

EIMV, Delavski dom Trbovlje, Trbovlje, 28. januar 2011
DSVZE v TE Mellach

Predstavniki DSVZE (Delovna skupina za varstvo zraka pri velikih energetskih objektih) so obiskali TE Mellach na avstrijskem Štajerskem.

TE Mellach je proizvodni energetski objekt, ki je zanimiv z več vidikov. Na majhni lokaciji obratujejo hidroelektrarna na reki Muri in termoelektrarne na olje, plin in premog, trenutno pa sta v gradnji še dve plinsko-parni elektrarni nazivne moči 2 x 400 MW.

Sodelavci Oddelka za okolje so si skupaj z ostalimi predstavniki Delovne skupine ogledali obstoječi premogovni blok TE Mellach in plinsko-parni elektrarni v gradnji. Kot lahko razberemo iz slovenskih nacionalnih energetskih strateških dokumentov, je na področju podjetja TALUM v Kidričevem načrtovana gradnja dveh enakih plinsko-parnih elektrarn.

Sodelavci Oddelka za okolje so se na delovnem obisku pri avstrijskih sosedih posvetili predvsem okoljskim vprašanjem objekta, ki uporablja različna goriva. Zelo zanimivo jim je bilo spoznati način hlajenja obstoječih in novih termoenergetskih enot.EIMV, TE Mellach, Graz, Avstrija, 26. nov. 2010
10. Höflerjevi dnevi

Spregovorili smo o novem pristopu pri umeščanju daljnovodov v prostor.

Tradicionalno 10. mednarodno posvetovanje Höflerjevi dnevi je potekalo ravno v času uveljavljanja novega Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP). Namen predstavljenega prispevka je bil spodbuditi tvoren dialog med nosilci urejanja prostora, strokovnimi službami državne uprave, lokalnimi skupnostmi in civilnimi iniciativami.

Zakon jasno opredeljuje razmerja in okoljske strokovne podlage, ki so prepogosto predstavljanje bolj kot breme in ne kot koristna podlaga za dialog tako s strokovno kot tudi laično javnostjo. Ker so nosilci javne infrastrukture zavezani javnim financam, je običajno izredno težko utemeljiti dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo javnost ali posamezniki v postopku priprave prostorske ureditve.

Pred uveljavitvijo zakona je bilo zato pogosto potrebno poiskati tolmačenje v različnih domačih in tujih pravnih aktih. Izjemno veliko pozornosti je bilo namenjeno preverjanju in utemeljevanju pravnih podlag in razgovorom ter prepričevanjem, zakaj so te podlage potrebne, komu koristijo in podobno. Sicer pa je izdelavo teh podlag zahtevala tudi Aarhuška konvencija.

Zakon že sam po sebi jasno opredeljuje posamezne faze prostorskih ureditev in s tem določa obveze in dokumente, potrebne v postopkih na njihove priprave. Nosilci projektov tako lahko natančneje opredelijo terminske načrte, kar bo pripomoglo, da se bodo s pomočjo sprejetja Zakona postopki priprave prostorskih ureditev pospešili.Razvojno študijska skupina Oddelka za okolje je pripravila strokovni prispevek z naslovom »Okoljski vidiki umeščanja elektroenergetskih vodov v prostor«.

Predstavitev prispevka na konferenci: POVEZAVA

Več na: http://www.eimv.si/hofler/

EIMV, Hotel Bernardin, Portorož, 11. november 2010
10. okoljsko srečanje

Projekt e-mobilnost lahko pripomore k trajnostnemu razvoju mobilnosti pri nas.

Promet kot onesnaževalec okolja in poslovni izziv za alternativne rešitve vnaša nov pogled na vprašanje trajnostnega razvoja mobilnosti. Prepogosto izpostavljanje problemov nas običajno odvrne od iskanja rešitev in priložnosti, ki so pred nami. Pri iskanju trajnostnih prometnih rešitev in novih poslovnih izzivov je v zadnjem času vse bolj v ospredju rešitev, ki jo omogoča električna mobilnost, kar potrjujejo tudi izkušnje iz tujine. Vpeljava osebne e-mobilnosti v naš vsakdan lahko v prihodnosti nedvomno pozitivno vpliva na izkoriščenost energije iz obnovljivih virov in zmanjševanje vplivov na okolje. Namen prispevka je predstaviti poslovne priložnosti in pozitivne učinke smotrno upravljanega modela e-mobilnosti. Predstavitev prispevka na konferenci: POVEZAVA

EIMV, Hotel Mons, Ljubljana, 25. november 2010
Konferenca HARMO13

Aktivno sodelovali na mednarodni konferenci o harmonizaciji atmosferskih disperzijskih modelov za zakonodajne namene.

Mednarodne konference o harmonizaciji atmosferskih disperzijskih modelov za zakonodajne namene, ki je potekala med 1. in 4. junijem 2010 v Parizu, sta se udeležila predstavnika Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA in Matic IVANČIČ.

Na konferenci je bil objavljen članek “Comparison of different dispersion modelling approaches in complex terrain”, ki so ga pripravili kolegi s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, dr. Rahela ŽABKAR, dr. Jože RAKOVEC in Marko RUS, k sodelovanju pa so pritegnili tudi sodelavca Oddelka za okolje Matica IVANČIČA.

Modeliranje disperzije onesnaževal v zraku predstavlja sodoben pristop pri ocenjevanju vpliva človekovih dejavnosti na kakovost zraka. Z njegovo pomočjo lahko z visoko prostorsko in časovno ločljivostjo opišemo porazdelitev in gibanje onesnaževal v zraku. Članek, predstavljen na konferenci, podaja primerjavo med različnimi Lagrange-jevimi disperzijskimi modeli.EIMV, HARMO13, Pariz, Francija, 1. do 4. junij 2010
Obisk pri GRNSPG Univerze v Pizi v Italiji

Obisk pri kolegih iz GRNSPG (Gruppo di Ricerca Nucleare San Piero a Grado di Universita di Pisa ).

Predstavnik Oddelka za okolje, mag. Rudi VONČINA, je obiskal kolege iz GRNSPG (Skupina San Piero za jedrske raziskave iz Grada). Raziskovalna skupina, ki je bila ustanovljena leta 2003, deluje pod okriljem Univerze v Pizi.

Predstojnik raziskovalne skupine, prof. dr. Francesco D'AURIA, je mag. Rudiju Vončini predstavil pomembne projekte, v katerih skupina sodeluje kot ena izmed vodilnih skupin v svetu na področju analiz in obvladovanja tveganj v jedrskih objektih.

Strokovnjaki iz GRNSPG delujejo v vrsti mednarodnih organizacij, kot so Evropska komisija (EK), OECD/NEA, IAEA, ANSALDO, CEA, EDF, IRSN, AREVA NP, OKB-GIDROPRESS, GRS in podobne.

Član skupine, dr. Nikolaus MÜLLNER, je po uvodni predstavitvi podrobneje predstavil njihove programe usposabljanja, strokovna področja delovanja ter mednarodne reference in povezave, ki si jih je ta ugledna skupina štiridesetih strokovnjakov pridobila v času svojega delovanja.

EIMV, Sedež GRNSPG-a, Piza, Italija, 1. april 2010
2. delovno srečanje OECD/NEA

Na NEA pri OECD je potekalo drugo delovno srečanje strokovne skupine.

Na Agenciji za jedrsko energijo (NEA), ki deluje v sklopu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je 1. in 2. marca 2010 poteklo drugo delovno srečanje strokovne skupine, ki se ga je udeležil tudi predstavnik Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA.

Kot že dogovorjeno na prvem delovnem srečanju oktobra leta 2009, se je strokovna skupina osredotočila na pripravo podlag za izdelavo poročila o podnebnih spremembah in na bodoči razvoj jedrske tehnike. Dogovorjeni sta bili struktura in vsebina posameznih poglavij nastajajočega dokumenta.

Strokovna skupina je obravnavala pregled trenutnega stanja jedrske tehnike v svetu, vprašanja o dolgoročnih perspektivah jedrske tehnologije, tehnične in ekonomske dejavnike, ki lahko vplivajo na razvoj jedrskih zmogljivosti, ter okoljska in socialna vprašanja, ki se nanašajo na jedrske objekte.

EIMV, Issy les Moulineaux, Pariz, Francija, 1. in 2. marec 2010
Izgradnja B7 v TE Tuzla

V Termoelektrarni Tuzla je 21. januarja 2010 potekala revizija idejnega in investicijskega projekta izgradnje bloka 7.

Ob prisotnosti zveznega ministra za energijo, rudarstvo in industrijo, Vahida Heće, premiera Tuzlanskega kantona, Enesa Mujića, načelnika občine Tuzla, Jasmina Imamovića, generalnega direktorja JP Elektrogospodarstva BiH, Amera Jerlagića, in številnih strokovnjakov s področja premogovništva, energetike in okolja je potekala strokovna razprava o ponujenih rešitvah izgradnje novega bloka.

Nova enota moči 450 MW, ki bo za gorivo uporabljala premog iz bližnjih premogovnikov, bo nadomestila nekatere dotrajane naprave in s tem povečala obseg proizvodnje električne energije, zagotovila kakovostnejšo in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo ter prispevala k zmanjšanju lokalne onesnaženosti okolja.

Oddelek za okolje Elektroinštituta Milan Vidmar je sodeloval pri izdelavi poročila o vplivih na okolje v segmentu, ki se nanaša na emisije snovi v zrak in njihov vpliv na kakovost zunanjega zraka v mestu Tuzla oziroma v okolici elektrarne.

EIMV, TE Tuzla, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 21. januar 2010
1. mednarodno srečanje regij z vpeljanim projektom e-mobilnosti

Avstrijska vladna organizacija za energijo in klimatske spremembe je dne 14. dec. 2009 v Bregenzu organizirala 1. mednarodno srečanje regij, ki vpeljujejo e-mobilnost. V Evropi je trenutno veliko regij z e-mobilnostjo, vpeljano za dosego različnih ciljev.

Skupni cilj regij, ki vpeljujejo e-mobilnost, je vpeljava električnih vozil v promet. Srečanja se je udeležilo 50 povabljenih strokovnjakov z namenom, da si izmenjajo pridobljene izkušnje. Predstavnik Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA se je srečanja udeležil na podlagi povabila avstrijske vladne organizacije za energijo in klimatske spremembe.

Zvezna dežela Vorarlberg predstavlja prvo modelno regijo za vpeljavo e-mobilnosti v Avstriji. Ta dežela ima 80.000 prebivalcev, povprečna pot, ki jo njeni prebivalci dnevno prevozijo, pa je okoli 50 km. V prometu je trenutno 75 električnih osebnih avtomobilov, ki so v enem letu skupaj prevozili 150.000 km. Delež teh vozil v javnih službah je 40% , v gospodarskih službah prav tako 40%, med posamezniki pa 20%. Njihova energijska učinkovitost je razmeroma dobra, saj znaša poraba električne energije prikazanega avtomobila 18 kWh/100 km.Ker je za uspešno vpeljavo e-mobilnosti potrebno okrepiti mednarodno sodelovanje na tem področju, so se udeleženci dogovorili, da bodo podobna srečanja v bodoče organizirali vsaj enkrat letno.

EIMV, Bregenz, Avstrija, 14. december 2009
NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26