ODDELEK ZA OKOLJE - OOK DEJAVNOSTI ODDELKA

Dejavnosti Oddelka za okolje so aplikativno-raziskovalne narave. Aplikativne dejavnosti obsegajo meritve, nadzor avtomatskih merilnih sistemov in izdelavo poročil o vplivih na okolje, raziskovalne pa spremljanje tehnologij čiščenja odpadnih plinov, preučevanje širjenja onesnaženja, analizo prostorskih možnosti razvoja prenosnega in distribucijskega omrežja, preučevanje možnih rešitev za izboljšanje komunikacije z javnostjo pri reševanju okoljskih oziroma prostorskih vprašanj in vzpostavitev postopkov za ocenjevanje tveganja delavcev v elektrogospodarstvu.

Važnejša področja delovanja Oddelka za okolje so:

vodenje sistema kakovosti po standardu SIST ISO/IEC 17020:
. vzdrževanje in razvoj sistema kakovosti Nadzornega organa EIMV,
. izvajanje nadzora skladnosti,
. izvajanje kontrole v okviru akreditiranih dejavnosti;
vodenje sistema kakovosti po standardu SIST ISO/IEC 17025:
. vzdrževanje in razvoj sistema kakovosti laboratorijev EIMV,
. izdelava in nadziranje ocen merilne negotovosti,
. izvajanje preskusnih postopkov v okviru akreditiranih dejavnosti;
izvajanje obratovalnega nadzora (monitoringa) in prvih meritev v okviru pooblastil Ministrstva za okolje in prostor:
. izvajanje nadzora nad občasnim in trajnim obratovalnim nadzorom (monitoring) vplivov na okolje:
. izvajanje nadzora nad prvimi meritvami vplivov na okolje,
. meritve vplivov energetskih in drugih objektov na okolje, . izdelava okoljskih strokovnih mnenj, ekspertiz in poročil ter delnih in celovitih poročil o vplivih na okolje;
izvajanje meritev parametrov elektroenergetskih objektov in naprav, ki obremenjujejo okolje, izvajanje nalog s področja prostorskega načrtovanja:
. svetovanje in sodelovanje v postopkih izdelave prostorskih načrtov,
. izdelava strokovnih podlag za pripravo prostorskih načrtov,
. izdelava ekspertiz in raziskav s področja prostorskega načrtovanja;
dopolnitev okoljevarstvenih dovoljenj in ostalih dovoljenj, povezanih z varovanjem okolja, izdelava aplikativnih, raziskovalnih in razvojnih študij, analiz okoljske in prostorske izvedljivosti projektov, ekspertiz ter strokovnih mnenj s področja varstva okolja in načrtovanja prostora, izdelava aplikativnih, raziskovalnih in razvojnih študij o vplivih elektroenergetskih objektov in naprav na okolje, izvajanje nalog v okviru dovoljenja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
. izvajanje preiskav delovnega okolja,
. izvajanje preiskav delovne opreme,
. izdelava ocen tveganja,
. izdelava ekspertiz, strokovnih mnenj in strokovnih podlag s področja varnosti in zdravja pri delu,
. izdelava raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu;
izdelava aplikativnih, raziskovalnih in razvojnih študij s področja varnosti in zdravja pri delu, sodelovanje z upravljavci naprav, upravnimi organi na državni in lokalni ravni ter s civilnimi organizacijami:
. oblikovanje in zagotovitev izvajanja načel razumne preventive pri varovanju okolja,
. priprava strokovnih podlag za odziv upravljavcev naprav na predloge in osnutke novih pravnih aktov Republike Slovenije in Evropske skupnosti,
. priprava strokovnih podlag za projekte varstva okolja in njihovega umeščanja v prostor,
. priprava podlag za okoljsko sanacijo in izboljšanje stanja okolja,
. pomoč pri upoštevanju načel Aarhuške konvencije v postopkih prostorskega načrtovanja;
izdelava aplikativnih, raziskovalnih in razvojnih študij s področja okoljske in prostorske zakonodaje, vodenje in vzdrževanje spletne aplikacije za prikaz vplivov elektroenergetskih objektov in naprav na okolje.Za učinkovito izvajanje omenjenih dejavnosti si je Oddelek za okolje izoblikoval naslednjih pet delovnih skupin:

a) Delovna skupina Laboratorija za analizo okoljskih meritev

Skupina opravlja naloge vzorčenja in analiz padavin na terenu, obdeluje emisijske vzorce in tehta filtre merilnih sistemov za merjenje lebdečih trdnih delcev. Skupina večino svojih dejavnosti izvaja po akreditiranih postopkih.

b) Delovna skupina za obravnavo emisij snovi v zrak

Skupina opravlja storitve, ki se nanašajo na meritve emisij snovi v zrak iz termoenergetskih objektov in velikih industrijskih obratov, in upravlja z avtomatskimi merilnimi sistemi, ki se uporabljajo za nadzor emisij v zrak. Z upravljanjem s temi sistemi zagotavljajo skladnost njihovega delovanja, redne kalibracije, ocenjevanje merilne negotovosti ter analizo okvar.

c) Delovna skupina za obravnavo kakovosti zunanjega zraka

Skupina opravlja številne storitve, ki so povezane z obravnavo kakovosti zunanjega zraka in upravlja z avtomatskimi merilnimi postajami kakovosti zunanjega zraka. Upravljanje postaj obsega nadzor skladnosti njihovega delovanja, redne kalibracije, ocenjevanje merilne negotovosti ter analizo okvar.

Analiza stanja zraka in trendov onesnaženja je dejavnost, ki jo od leta 2008 naprej obvezno izvajajo vsi, ki so opredeljeni kot zavezanci za izvajanje trajnih meritev emisij snovi v zrak in s tem posledično tudi kot zavezanci za zagotovitev meritev kakovosti zunanjega zraka. Analize, ki jih opravlja ta skupina, so sestavni del okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje.

d) Delovna skupina za raziskave in razvoj okoljskih rešitev

Skupina raziskuje in predlaga uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij, izvaja okoljske študije izvedljivosti, presoja vplive na okolje, nudi tehnično svetovanje, nadzira graditev naprav in spremlja razvoj tehnologij s področja varovanja okolja. Poleg tega osebje te delovne skupine sodeluje tudi pri razvojno-aplikativnem delu ostalih delovnih skupin.

e) Delovna skupina za okoljske informacijske tehnologije

Skupina zagotavlja in nadzoruje skladnost trajnih meritev z določili okoljskih predpisov in na podlagi dolgoletnih meritev razvija programske module, ki jih uporablja pri sprotni validaciji vrednosti onesnaževal, izmerjenih z avtomatskimi merilnimi postajami in avtomatskimi merilnimi sistemi naročnikov storitev.

NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26