ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT STORITVE

1. K+IR - PREISKAVA za transformatorska in druga olja

se uporablja za nadzor funkcionalne sposobnosti transformatorja/aparata in za optimalen način vzdrževanja, ki zagotavlja pričakovano življenjsko dobo transformatorja

Preiskava zajema:

 • fizikalno-kemijske in dielektrične analize olja,
 • oceno obratovalne sposobnosti in dotrajanosti olja
 • ocena vlažnosti izolacijskega papirja in olja
 • priporočila za vzdrževalne ali druge ukrepe in preiskave

Odvzem vzorca je mogoč med normalnim obratovanjem v suho čisto 1 l steklenico. Za akreditirane analize mora opraviti vzorčevanje usposobljena in akreditirana oseba po ISO/IEC 17025. Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

2. PK - PREISKAVA Plinskokromatografska preiskava transformatorja

se uporablja za nadzor in diagnosticiranje motenj v energetskih in instrumentnih transformatorjih v obratovanju, pa tudi v novih transformatorjih med tovarniškimi preiskusi. S sistematično - 1 x letno kontrolo lahko opozorimo na motnje v transformatorju še preden pride do resnejših okvar ali Buchholz alarma.

Preiskava zajema:

 • analiza plinov (vodik, metan, etan, etilen, acetilen, CO, CO2, kisik, dušik), raztopljenih v olju transformatorja
 • diagnoza stanja transformatorja - odkrivanje toplotnih in električnih motenj v zgodnjem stadiju in ocena dogajanj ob Buchholz alarmu ali odklopu
 • ocena obratovalne sposobnosti transformatorja
 • priporočila za nadaljnje ukrepe in preiskave

Odvzem vzorca je mogoč med normalnim obratovanjem v plinotesno 250 ml injekcijo. V izrednih primerih je mogoč tudi odvzem v suho 1 litrsko steklenico. Za akreditirane analize mora opraviti vzorčevanje usposobljena in akreditirana oseba po ISO/IEC 17025. Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

3. TK-PREISKAVA Tekočinskokromatografska preiskava transformatorja

se uporablja za nadzor in diagnosticiranje toplotnih motenj in poškodb, napak v hladilnem sistemu ter hitrosti staranja papirne izolacije v energetskih in instrumentnih transformatorjih v obratovanju, pa tudi v novih transformatorjih med tovarniškimi preiskusi. S sistematično - 1 x letno kontrolo lahko opozorimo na anomalije v transformatorju še preden pride do resnejših okvar, Buchholz alarma ali bistveno krajše življenjske dobe.

Preiskava zajema:

 • analiza 5 furanskih spojin, raztopljenih v olju transformatorja
 • diagnoza stanja transformatorja - odkrivanje poškodb papirne izolacije in toplotnih motenj v zgodnjem stadiju ter ocena dogajanj ob Buchholz alarmu ali odklopu
 • ocena stopnje razkrojenosti-ostarelosti papirne izolacije in obratovalne zanesljivosti transformatorja
 • priporočila za nadaljnje ukrepe in preiskave

Odvzem vzorca je mogoč med normalnim obratovanjem v plinotesno 250 ml injekcijo. V izrednih primerih je mogoč tudi odvzem v suho 1 litrsko steklenico. Za akreditirane analize mora opraviti vzorčevanje usposobljena in akreditirana oseba po ISO/IEC 17025. Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

TK preiskava se opravi na istem vzorcu kot PK preiskava.

4. KOMBINIRANA PREISKAVA (PK+TK +delna K) instrumentnega transformatorja

Na osnovi rezultatov kombinirane preiskave ocenimo stanje instrumentnega transformatorja tako v pogledu ostarelosti in vlažnosti izolacijskega sistema, kot tudi morebitnih električnih in toplotnih motenj (verjetnost eksplozije) ter kakovosti izolacijskega olja in papirne izolacije.
Na osnovi teh ugotovitev opozorimo na morebitno zmanjšano zanesljivost varnega obratovanja oz. potrebo po izločitvi transformatorja iz obratovanja.
Za kombinirano preiskavo zadostuje majhna količina vzorca olja, ki ga odvzamemo v plinotesno 250 ml injekcijo, ko transformator ni pod napetostjo, idealno čimprej po odklopu.
Za akreditirane analize mora opraviti vzorčevanje usposobljena in akreditirana oseba po ISO/IEC 17025.
Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

5. DP - PREISKAVA Stopnja polimerizacije papirne izolacije

Analiza stopnje polimerizacije papirja ni rutinska preiskava pri nadzoru transformatorja v obratovanju, saj je zanjo potrebno odvzeti vzorce papirne izolacije, torej je potrebno transformator vsaj delno odpreti.
Z DP preiskavo izolacijskega papirja iz transformatorja ugotavljamo kakšna je njegova mehanska (natezna) trdnost, ki je kritična lastnost za zagotavljanje varnega obratovanja transformatorja zlasti ob kratkostičnih ali drugih mehanskih obremenitvah.
Analiza da podatek o stanju papirne izolacije na mestu odvzema, zato za odvzem vzorca običajno izberemo mesto (izvod vodnika iz navitij), kjer se pričakuje nižja stopnja polimerizacije in s tem slabši papir.
Analizo opravimo, ko obstaja indikacija (rezultati TK preiskave), da je papirna izolacija že nekoliko razkrojena.
Podatek o stopnji polimerizacije je nujno potreben, ko se opravlja diagnoza preostale življenjske dobe transformatorja, oziroma načrtujejo kakršnikoli revitalizacijski ali vzdrževalni ukrepi.
Vzorčevanje opravi serviser transfromatorja. O mestu in načinu odvzema vzorcev je potreben dogovor. Za dodatne informacije o vzorčevanju pokličete na tel. št. 01 474 3661.

6. Analiza odsotnosti/prisotnosti PCB ( polikloriranih bifenilov) v olju s KVIK-SKRENE metodo ali plinsko kromatografijo

Olje, kontaminirano s PCB-ji, je zaradi strupenosti in ekološke oporečnosti uvrščeno v razred posebnih odpadkov, zato je obvezna analiza prisotnosti PCB v olju preden ga zavržemo ali izvajamo večje posege na transformatorju.
V skladu z veljavno zakonodajo, pa mora imeti tudi vsak aparat z več kot 5 litri olja dokument (deklaracijo proizvjalca, poročilo o preiskavi olja) s katerim izkazuje odsotnost PCB v olju naprave.

NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17