ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT PUBLIKACIJE

Seznam objavljenih strokovnih člankov s področja fizikalno-kemijske diagnostike transformatorjev od leta 1987 1. KONČAN-GRADNIK Maja: Kromatografija v visokonapetostni tehniki. Dan Edvarda Hoeflerja v Elektroinštitutu "Milan Vidmar". Tretje mednarodno srečanje strokovnjakov s področja visokonapetostne tehnike. Zbornik. Ljubljana, november 1987. Ref. XI. 17 strani 1. Končan-Gradnik, Maja: Kromatografija v visokonapetostni tehniki. Dan Edvarda Hoeflerja v Elektroinštitutu "Milan Vidmar". Tretje mednarodno srečanje strokovnjakov s področja visokonapetostne tehnike. Zbornik. Ljubljana, november 1987. Ref. XI. 17 strani 2. Končan-Gradnik, Maja, Strnad, Božo, Kranjc*, Danilo, Sternad*, Viktor: Regeneracija izolacionog sistema mrežnog transformatora 150 MVA, 220/110kV zamjenom tekučeg dielektrika. CIGRE, Budva 19. do 23. aprila 1987. I. sekcija: Elementi postrojenja, grupa 15: Izolacioni materiali. Ref. št. 15.06. Str. 43-52, ref.8 3. Končan-Gradnik, Maja, Piščanec, Darja, Gasperič, Marjeta: Vpliv kakovosti površine bakrenega vodnika na kemijsko stabilnost mineralnega izolacijskega olja. Ljubljana, EIMV 1986-1987. 2 dela. 4. Končan-Gradnik, Maja, Babuder, Maks, Piščanec, Darja, Jerele, Marjan: Uvajanje in uporaba novih metod za ugotavljanje električne stabilnosti transformatorskih olj. EIMV, Ljubljana 1988. 23 str. + 3 tab. + 6 slik. Ref.1011/I 5. Babuder, Maks, Končan-Gradnik, Maja, Strnad, Božo: Prikaz postupka u odredjivanju mesta kvara u energetskom transformatoru 150 MVA na terenu. Elektroprivreda, 1988, št. 9-10, str.407-410. 6. Babuder, Maks, Končan-Gradnik, Maja, Strnad, Božo: Prikaz postupka u odredjivanju mesta kvara u energetskom transformatoru 150 MVA na terenu. XI. savetovanje o prenosu električne energije u SFR Jugoslaviji, Dubrovnik, 16-18. marta 1988. Zbornik referata, I-1, 6 str. 7. Končan-Gradnik, Maja: Obravnava problematike nadomestitve transformatorja, polnjenega z askarelom (PCB). Razmatranje problematike zamjene transformatora punjenog PCB-om. CIGRE-19.savjetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Bled, 8.- 13.maj 1989. I. sekcija - Elementi postrojenja. Grupa 12: Transformatori.Ref.12.22. Str. 193-201, ref.6 8. Babuder, Maks, Končan-Gradnik, Maja, Kranjc, Karel, Vižintin, Stane: Atmosferska razelektrenja - Izokeravnična karta. 25 str. Tematski sklop 4. V Poročilu o delu RSS za leto 1990. URP: Sistemske raziskave v energetiki. Koordinator: Ferdinand Gubina. Programski sklop: Raziskave načrtovanja in obratovanja energetskih sistemov. Poročilo o opravljenem delu v okviru programskega sklopa. EIMV, Ljubljana 1990. Raz.pag. 9. Končan-Gradnik, Maja, Piščanec, Darja: Uvajanje in uporaba novih metod za ugotavljanje stabilnosti transformatorskih olj v močnem električnem polju. EIMV, Ljubljana 1990. 70 str. + 4 tab. + 35 slik. Ref. 1068 10. Končan-Gradnik, Maja: Fizikalno-kemijske metode za ugotavljanje stanja in oceno preostale življenjske dobe transformatorjev. Dan Edvarda Hoeflerja na Elektroinštitutu "Milan Vidmar". Četrto mednarodno srečanje strokovnjakov s področja visokonapetostne tehnike, Ljubljana 1990. /Zbornik/ 9 str. 11. Končan-Gradnik, Maja, Lokar, Justina, Piščanec, Darja: Raziskave kakovosti trdne električne izolacije z merjenjem stopnje polimerizacije. Elektroinštitut "Milan Vidmar" Ljubljana 1992 22 str.,10 slik,1 tab.,1 pril. 12. Končan-Gradnik, Maja: Stanje transformatorjev v Sloveniji v pogledu fizikalno- kemijske diagnostike./Simpozij Podaljšanje življenjske dobe energetskih transformatorjev, Ljubljana, 24.9.1992. Elektrotehniško društvo Ljubljana Ljubljana 1992 6 str. 13. Končan-Gradnik, Maja: Physical chemical methods for determining the condition and estimation of the life span of transformers./ Isoliersysteme der ektrischen Energietechnik...Mai 1992,Wuerzburg VDE-Verlag GmbH Berlin 1992 str.185-190 14. Končan-Gradnik, Maja: Žveplov heksafluorid (SF6) in njegovi razkrojni produkti v električni opremi s plinasto izolacijo./ CIGRE, Ljubljana 1993. SLOKO CIGRE LJUBLJANA 1993 Str. 73-78 15. Končan-Gradnik, Maja: Izolacijski materiali. Posebno poročilo za skupino 15. SLOKO CIGRE LJUBLJANA 1993 2 str. 16. Lokar, Justina: Uporaba IR-spektroskopije v diagnostiki transformatorskih olj, SLOKOCIGRE, Ljubljana, 1993, 79-84 17. Končan-Gradnik, Maja, Pahlavanpour, Brus: Reliability of dissolved gas analysis technique, National Grid Company, Technical report BP221194.DOC1, UK, 1994 18. TF15.01.03, Andersson R., Camino G., Carballeira M., De Pablo A., Duval M., Griffin P.,Knab H.-J., Končan-Gradnik M., Möllmann A., Noualhaguet J.C., Oommen T.V.,Pahlavanpour B., Praehauser T., Radoux M., Reygaerts A., Serena E., Tumiatti W.,.Vuarchex P., Wassner M.,: Furanic compounds analysis - A tool for predictivemaintenance of oil-filled electrical equipment, Electra, december 1997, str.9-32 19. Babuder, Maks, Jakl*, Franc, Končan-Gradnik, Maja, Lepšina*, Drago: Diagnoza izolacije tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev z SF6 izolacijo na terenu. Mednarodni simpozij Hoeflerjevi dnevi,Portorož 1996. Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana, 1996.- 7 str. 20. Babuder Maks, Končan-Gradnik, Maja: Primer uporabe kompleksne metode za ocenjevanje preostale življenjske dobe velikih energetskih transformatorjev.V : CIGRE, Sloko CIGRE, 3. konferenca slovenskih elektroenergetikov. Zbornik. 1. del. Nova Gorica 1997. ŠK 12-06., Sloko Cigre,Ljubljana, 1997.- str. 12/41-12/42 21. Končan-Gradnik, Maja: Fizikalnokemijska diagnostika distributivnih transformatorjev. Sloko Cigre šk.31, Otočec 1994 / GRADNIK-KONČAN Maja. Sloko Cigre, Ljubljana 1994.- str. 73-78 22. Končan-Gradnik, Maja: Fizikalnokemijska diagnostika merilnih transformatorjev. Mednarodni simpozij Hoeflerjevi dnevi, Portorož 1996. Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana, 1996.- 7 str. 23. Varl, Andreja, Končan-Gradnik, Maja: Fizikalno kemijska diagnostika papirne izolacije transformatorjev. Mednarodni simpozij Hoeflerjevi dnevi, Portorož 1996. Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana, 1996.- 6 str. 24. Mulej, Marja: Diagnostika starih transformatorjev s tekočinsko kromatografijo. V : CIGRE, Sloko CIGRE, 3. konferenca slovenskih elektroenergetikov. Zbornik. 1. del. Nova Gorica 1997. ŠK 15-02, Sloko Cigre, Ljubljana, 1997.- str. 15/7-15/12 25. Varl, Andreja: Vpliv kakovosti olja na hitrost staranja papirne izolacije. V : CIGRE, Sloko CIGRE, 3. konferenca slovenskih elektroenergetikov. Zbornik. 1. del.Nova Gorica 1997. ŠK 15-03. Sloko Cigre, Ljubljana, 1997.- str. 15/13-15/18 26. Končan- Gradnik, Maja, Mulej, Marja, Varl, Andreja, Piščanec, Darja, Muc, Nataša: Raziskava vplivov na razmerje med furani - raztopljenimi v olju - in ostarelostjo papirne izolacije transformatorjev.Ref. št. 1432. Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana, 1998.- 43 str.,29 slik, 9 tab. 27. Mulej, Marja, Končan-Gradnik, Maja: Dosedanje izkušnje z analizo furanov v transformatorskih oljih. Ref.15-01. V: Sloko Cigre. 4. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Rogaška Slatina, 24. - 26. maj 1999. Sloko Cigre, Ljubljana, 1999.- str.15/1-15/7 28. Končan-Gradnik, Maja: Kromatografska diagnostika transformatorjev za leto 2000. Ref. 15-02.V: Sloko Cigre. 4. konferenca slovenskih elektroenergetikov, RogaškaSlatina, 24. - 26. maj 1999. Sloko Cigre,Ljubljana, 1999.- str. 15/9-15/16 29. Končan-Gradnik, Maja: Zagotavljanje sistema kakovosti v laboratorijih za diagnostiko transformatorjev. V:Mednarodni simpozij "Höflerjevi dnevi", 6., Koordinacija izolacije v visokonapetostnih napravah, Portorož, 18. In 19. oktober 1999. Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana, 1999.- 6 str. 30. Zupančič, Meta: Mednarodni raziskovalni projekt na področju staranja transformatorskih izolacijskih sistemov Zbornik 1. del, Ref. 15-01.: Sloko Cigre. 5. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Bled, 28-30. maj 2001. Sloko Cigre, Ljubljana, 2001.- str. 15/1- 15/7 31. Varl, Andreja, Pezdirc, Marjan: On-line diagnostika energetskih transformatorjev Zbornik 1. del, Ref. 15-04.: Sloko Cigre. 5. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Bled, 28- 30,maj 2001. Sloko Cigre, Ljubljana, 2001.- str. 15/23-15/30 32. Končan-Gradnik, Maja, Pezdirc, Marjan: Diagnostika in obnova transformatorja 150 MVA v Elektro Slovenija, Zbornik 1. del, Ref. 15-5.: Sloko Cigre. 5. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Bled, 28-30.maj 2001. Sloko Cigre, Ljubljana, 2001.- str. 15/31-15/38 33. Mulej, Marja, Končan Gradnik, Maja: Fizikalno-kemijska diagnostika za zagotavljanje zanesljivosti obratovanja transformatorjev Zbornik 1. del, Ref. 15-5.: Sloko Cigre. 5. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Bled, 28-30.maj 2001. Sloko Cigre, Ljubljana, 2001.- str. 15/39-15/46 34. Končan-Gradnik, Maja: Physical chemical oil tests, monitoring and diagnostics of oil-filed transformers. V: Proceedings - 14th International Conference on Dielectric Liquids, Graz 2002. IEEE -Dielectric and Electrical Insulation Society, New York, 2002.- str.242-247 35. Mulej, Marja, Končan-Gradnik, Maja: Quality Assurance System of Transformer Diagnostics Laboratories. V:Proceedings - 14th International Conference on Dielectric Liquids, Graz 2002. IEEE - Dielectric and Electrical Insulation Society, New York, 2002.- str. 248-252 36. Varl, Andreja: On-Line Diagnostics of Oil-Filled Transformers. V: Proceedings - 14thInternational Conference on Dielectric Liquids, Graz 2002. IEEE - Dielectric and Electrical Insulation Society, New York 2002.- str. 253-257 37. Končan-Gradnik, Maja: Temperature, hlajenje in življenska doba transformatorja, Zbornik 1. del, Ref. A2-8: Sloko Cigre. 6. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Portorož, 26-29.maj 2003. Sloko Cigre, Ljubljana, 2003.- str. A2 39-A2 43 38. Varl, Andreja: Vloga fizikalno kemijske diagnostike pri upravljanju transformatorjev ob pogojih odprtega trga, Zbornik 2. del, Ref. D1-1: Sloko Cigre. 6. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Portorož, 26-29.maj 2003. Sloko Cigre, Ljubljana, 2003.- str. D1 1 -D1 6 39. Mulej, Marja: Optimiranje življenjske dobe novih in ostarelih transformatorjev, Zbornik 2. del, Ref. D1-2: Sloko Cigre. 6. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Portorož, 26- 29.maj 2003. Sloko Cigre, Ljubljana, 2003.- str. D1 7-D1 11 40. Zupančič, Meta, Končan-Gradnik, Maja: Primeri transformatorjev odprtih na osnovi fizikalno-kemijske diagnostike, Zbornik 2. del, Ref. D1-3: Sloko Cigre. 6. Konferenca slovenskih elektroenergetikov, Portorož, 26-29.maj 2003. Sloko Cigre, Ljubljana, 2003.- str. D1 7-D1 11 41. Mulej, Marja, Varl, Andreja, Končan-Gradnik, Maja: Up to date experience on furans for transformer diagnostics, Proceedings of the XIIIth International Symposium on High Voltage Engineering, Delft, Netherlands, August 25-29, 2003, p.581 42. Gradnik Tim, Babuder, Maks, Rozman, Stane: Novi napetostni delilnik v sistemu za merjenje udarnih napetosti v Laboratoriju EIMV OVN, Zbornik 2. del, Ref.D1-1: Sloko Cigre. 7. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Velenje, 30.maj-3.junij 2005, Sloko Cigre, Ljubljana, 2005, str.D1 1-D1 4 43. Varl, Andreja, Kovač, Bogomir, Pungartnik, Tomaž: Odkrita primera pregrevanja dveh tonfrekvenčnih transformatorjev, Zbornik 2. del, Ref.D1-2: Sloko Cigre. 7. Konferenca slovenskih elektroenergetikov, Velenje, 30.maj-3.junij 2005, Sloko Cigre, Ljubljana, 2005, str.D1 5-D1 10 44. Babuder, Maks, Končan-Gradnik, Maja: Effects of Physical-Chemical Properties of Oil on the Dielectric Response of Transformer Oil Samples and Transformer Insulation: Proceedings - 15th International Conference on Dielectric Liquids, Coimbra 2005. IEEE - Dielectric and Electrical Insulation Society, New York, 2005.- str.249-252 45. Varl, Andreja, Končan-Gradnik, Maja: Early detected transformers incipient faults by means of physical-chemical diagnostics: Proceedings - 15th International Conference on Dielectric Liquids, Coimbra 2005. IEEE -Dielectric and Electrical Insulation Society, New York, 2005.- str.253-256 46. Vižintin, Stane, Varl, Andreja, Jamšek, Saša, Hrast, Marko, Barl, Boštjan. State analysis of 110 kV composite insulators after being in service in the electric power system of Slovenia for several years. V: GUAN, Zhicheng (ur.). XIV International Symposium on High Voltage Engineering, Tsinghua University, Beijing, China, August 25-29, 2005. Proceedings of the XIVth International Symposium on High Voltage Engineering, Tsinghua University, Beijing, China, August 25-29, 2005. Beijing: Tsinghua University Press, 2005, d 50, str. 1-6, ilustr. 47. Varl, Andreja, Končan-Gradnik, Maja. Novo razvrščanje transformatorskih olj po funkcionalnosti = New - functionally based - transformer oil ranging. Zanesljivost visokonapetostne izolacije in njena preostala življenjska doba z vidika obvladovanja tveganj v poslovanju elektroenergetskega sistema : zbornik referatov s [!] 8. mednarodnega simpozija "Höflerjevi dnevi", Portorož, 7. in 8. novembra 2005. Ljubljana: Elektroinštitut "Milan Vidmar", 2005, 5 f., ilustr. 48. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja, Pezdirc, Marjan. Optimiranje hlajenja transformatorjev velikih moči v slovenskem elektroenergetskem omrežju: zbornik referatov s [!] 8. mednarodnega simpozija "Höflerjevi dnevi", Portorož, 7. in 8. novembra 2005. Ljubljana: Elektroinštitut "Milan Vidmar", 2005, 8 f., ilustr. 49. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja. Cooling system optimization and expected lifetime of large power transformers. WSEAS transactions on power systems, May 2006, issue 5, vol. 1, str. 846-853, 1 ilustr. 50. Gradnik, Timotej, Babuder, Maks, Končan-Gradnik, Maja. Pomen optimiranja hlajenja za življenjsko dobo in zanesljivost transformatorjev velikih moči. Elektroteh. vestn., 2006, let. 73, št. 4, str. 232-240, ilustr. [COBISS.SI-ID 28280069] 51. Pezdirc, Marjan, Gradnik, Timotej. Nova generacija 400/110 kV transformatorjev v prenosnem omrežju ELES, 8. Konferenca slovenskih elektroenergetikov, Čatež, Zbornik referatov. Ljubljana: Društvo CIGRE - CIRED, 2007, str. A2/1-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 28764677] 52. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja, Lenasi, Konrad: Vgraditev optičnih temperaturnih senzorjev v obnovljeni transformator TR9, analiza toplotnega polja in raziskave staranja z oceno življenjske dobe usmerniških transformatorjev TR9, TR6, TR7 in TR8 v Talum d.d. : referat št. 1810. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2007. 55 str. [COBISS.SI-ID 28494085] 53. Končan-Gradnik, Maja. Zagotovitev kakovosti transformatorskega olja v novih VN transformatorjih. V: Zbornik referatov / 8. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Čatež, 28. maj - 1. junij 2007.. Ljubljana: Društvo CIGRE - CIRED, 2007, d1/1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 28780805] 54. Končan-Gradnik, Maja, Strnad, Božidar, Varl, Andreja, Kobal, Ivo. Izdelava globalne ocene stanja izolacijskega sistema in preostale življenjske dobe energetskih transformatorjev 5AT01 in 5BT01 v termoelektrarni Šoštanj : ref. št. 1833. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2007. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28558597] 55. Končan-Gradnik, Maja. Strokovna izhodišča za izbor vrste transformatorskega olja za nove instrumentne transformatorje : ref. št. 1828. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2007. 15 f. [COBISS.SI-ID 28397317] 56. Končan-Gradnik, Maja, Varl, Andreja, Muc, Nataša. Transformatorska olja in njihova uporaba za prenosne transformatorje : referat št. 1832. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2007. 29 str. [COBISS.SI-ID 28488453] 57. Končan-Gradnik, Maja:Transformer oil quality assurance in new HV transformers, ISH 2007 Symposium Proceedings. Ljubljana,2007. 58. Gradnik, Timotej: Installation of optical fibre temperature sensors, analysis and modelling of temperatures in a rectifier transformer, ISH 2007 Symposium Proceedings. , Ljubljana,2007. 59. Gradnik, Timotej,Končan-Gradnik, Maja: A rectifier transformer ageing study using optical fibre temperature sensors, transformer thermal modelling, and EIMV physicalchemical diagnostics, Proceedings CIGRE Colloqium A2/D1 Bruges, Cigré,2007. 60. Gradnik, Timotej,Babuder, Maks, Končan-Gradnik, Maja: Estimation of water content in power transformers in service by polarization and depolarization current measurements, 16th IEEE International Conference on Dielectric Liquids : ICDL Poiters, France, Piscataway: IEEE, pp. 391-394,2008. 61. Končan-Gradnik, Maja, Gradnik, Tim, Mulej, Marja: Asset management of transformers using accredited physical-chemical diagnostics and on-line monitoring in Slovenia, Proceedings CIGRE, August 2008, Paris,2008. 62. Gradnik, Timotej: Thermal Profile of Transformers and their relevant Papers Aging Phenomena, Invited lecture at My Transfo Meeting, Torino,2008. 63. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja, Mulej, Marja, B. Čuček, M. Pezdirc: A comparison of the performance of on-line transformer monitoring indicators with conventional transformer oil tests, ISH Symposium Proceedings., Cape Town,2009. 64. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja, Pezdirc, Marjan: Performance comparison of on-line Transformer monitoring indicators with Conventional transformer oil tests, CIGRE SC D1 – Colloquium, Hungary, Budapest,2009. 65. Gradnik, Timotej: Procedures and experience for assuring reliable operation and optimized lifetime of power transformers, ETRA Seminar - Rotterdam,2010. 66. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja, Petric, Nataša, Muc, Nataša: Experimental evaluation of water content determination in transformer oil by moisture sensor, 17th IEEE International Conference on Dielectric Liquids : ICDL 2011, Trondheim, Norway,2011. 67. Končan-Gradnik, Maja, Gradnik, Timotej, Varl, Andreja, Piščanec, Darja: Podaljšanje življenjske dobe prenosnih energetskih transformatorjev z optimiranjem temperatur hladilnih sistemov, Študija št. 1758. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar,2005. 68. Končan-Gradnik, Maja,Varl, Andreja: A study of furanic compounds in oil for transformer diagnostics, project no. 1737. Ljubljana: Elektroinštitut "Milan Vidmar",2005. 69. Končan-Gradnik, Maja, Mulej, Marja, Varl, Andreja: Globalna ocena stanja in preostale življenjske dobe 20 blok transformatorjev ter priporočeni ukrepi na osnovi fizikalnokemijske diagnostike, referat št. 1771. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar,2006. 70. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja: Strokovna ocena o spremembi hladilnega sistema pri novih 400 kV transformatorjih, referat št. 1781. Ljubljana: Elektroinštitut "Milan Vidmar",2006. 71. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja: SF6 plin v VN opremi PEE, ref. št. 1807. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar,2007. 72. Gradnik, Timotej: Metode ocenjevanja staranja in temperaturnih razmer v energetskih transformatorjih, Höflerjevi dnevi, 9. mednarodni simpozij o visokonapetostni tehniki, Portorož,,2008. 73. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja, Mulej, Marja: Primerjava rezultatov sistema stalnega nadzora energetskih transformatorjev s periodičnimi preiskavami vzorcev transformatorskega olja, Sloko CIGRE, Kranjska Gora,2009. 74. Gradnik, Timotej, Končan-Gradnik, Maja, Petric, Nataša, Muc, Nataša: Eksperimentalno določanje vsebnosti vode v transformatorskem olju z elektronskim tipalom vlage, Höflerjevi dnevi, 10. mednarodni simpozij o visokonapetostni tehniki, Portorož,,2010. 75. Gradnik, Timotej, Čuček, Biljana, Muc, Nataša: Sprotni nadzor vlage v energetskih transformatorjih, 10. Konferenca slovenskih energetikov – Ljubljana,2011.

NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17