ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES

Splošna energetika

 • napovedi pričakovane rasti porabe energentov v naslednjih 20 do 30 letih,
 • zbirne tabele energetskih bilanc in dolgoročne napovedi obsega in strukture porabe končne, sekundarne in primarne energije ter
 • geografsko razpršene napovedi porabe električne energije po distribucijskih enotah.

Proizvodnja električne energije

 • komplet računalniških simulacij, ki omogočajo vpogled v izbor investicij, predvidenih za ojačanje obstoječega proizvodnega sistema za potrebe zanesljive dobave električne energije v dolgoročnem razvoju elektroenergetike,
 • ocena možne proizvodnje električne energije določene hidroelektrarne glede na večletno stanje pretokov, karakteristike elektrarne in potrebe elektroenergetskega sistema,
 • optimizacijski postopek proizvodnje obstoječih sezonskih termoelektrarn, ki določa njihovo proizvodnjo po mesecih znotraj leta,
 • optimizacijski postopek proizvodnje črpalnih hidroelektrarn, ki določa njihov cikel črpanja in proizvodnje glede na vodotoke in razlike v marginalni ceni med nočnim in dnevnim časom,
 • izračun koliko in na kakšen način termoelektrarne pokrivajo dnevni diagram porabe oziroma potrebe glede na njihove lastne karakteristike in obstoječo proizvodnjo hidroelektrarn,
 • reševanje problematike dolgoročnega uvajanja novih hidroelektrarn in termoelektrarn glede na naraščanje porabe za potrebe zagotovitve optimalnega razvoja proizvodnje in
 • izračun dolgoročnih marginalnih stroškov proizvodnje.

Trg električne energije

 • delovanje trga električne energije,
 • sistemske analize na področju liberalizacije energetskih trgov in
 • operativno svetovanje udeležencem trga električne energije.

Prenos in distribucija električne energije

 • raziskave osnovnih načel načrtovanja električnih omrežij za poljubni napetostni nivo,
 • analize in optimizacija parametrov električnih omrežij,
 • optimalno načrtovanje parametrov stikališč in transformatorskih postaj,
 • izdelava razvojnih načrtov električnih omrežij poljubnih napetostnih nivojev, od najmanjših do najvišjih, in v povezavi s proizvodnimi sistemi,
 • analize vplivov interkonekcije na obratovanje elektroenergetskega sistema,
 • tehnično-ekonomski modeli omrežij,
 • izračun kritičnih rezov v visokonapetostnem omrežju,
 • izračun mest šibkih točk v nizkonapetostnem omrežju,
 • analiza pretokov bremen, izračun pretoka jalovih in delovnih moči v povezavi s potrebnimi ojačitvami omrežja,
 • izračun mestnih kabelskih omrežij,
 • izračun zanesljivosti dobave,
 • optimalna določitev jalove moči v sistemu,
 • distribucija električne energije, izračun napovedi porabe po distribucijskih področjih, predlogi razvojnega programa,
 • nove razdelilne transformatorske postaje (RTP) in novi prenosni vodi ter ojačitve RTP in distribucijskega omrežja,
 • izračun in uporaba modelov za določanje tarif za uporabo omrežij,
 • marginalni stroški distribucije,
 • marginalni stroški prenosa ter
 • program GREDOS, domača stran http://gredos.eimv.si/.

Energetska ekonomija

 • stroškovne in finančne analize poslovanja energetskih podjetij (lastna cena, marginalni stroški, cene za uporabo omrežja) in
 • primerjalne (»benchmarking«) analize poslovanja energetskih podjetij po metodah COLS, SFA in DEA.
NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23