ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES SMERNICE IN REGULATIVA

Ur.l.RS 79/99 Energetski zakon
Ur.l.RS 51/04 Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona
Ur.l.RS 08/04 Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
Ur.l.RS 36/04 Uredba o tarifnem sistemu za prodajo električne energije
Ur.l.RS 05/04 Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav
Ur.l.RS 62/03 Uredba o energetski infrastrukturi
Ur.l.RS 62/03 Uredba o energetski infrastrukturi
Ur.l.RS 88/03 Uredba o spremembah uredbe o energetski infrastrukturi
Ur.l.RS 49/03 Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci
Ur.l.RS 10/03 Uredba o določitvi splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja
Ur.l.RS 26/02 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov
Ur.l.RS 21/01, 31/01 Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti
Ur.l.RS 54/00, 31/01 Uredba o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
Ur.l.RS 54/00, 79/00, 124/00, 29/01 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
Ur.l.RS 29/01 Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca el. enrgije
Ur.l.RS 30/01 Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijev za upravičenost stroškov
Ur.l.RS 30/01 Pravila za delovanje trga z električno energijo
Ur.l.RS 54/00, 79/00, 124/00, 29/01, 99/01, 70/03 Uredba o spremembah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
Ur.l.RS 8/01, 11/01 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
Ur.l.RS 54/00 Sklep o ustanovitvi Agencije za energijo
Ur.l.RS 54/00 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo
Ur.l.RS 54/00 Sklep o določitvi upravljalca prenosnega omrežja električne energije v RS
Ur.l.RS 54/00 Sklep o določitvi upravljalca distribucijskih omrežij električne energije v RS
Ur.l.RS 102/00 Statut Agencije za energijo
Ur.l.RS 77/96 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrba z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja

NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23