Informacije/zaposleni
Pija Brezigar, univ.dipl.bibl.
E: pija.brezigar@eimv.si
Telefon: 01 474 3613
Fax: 01 4253-326

Poslovanje knjižnice
Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka, od 8. - 14. ure. Rok izposoje za zunanje uporabnike je 14 dni z možnim podaljšanjem. Zunanjim uporabnikom ne izposojamo zadnjih številk revij, enciklopedij, priročnikov, leksikonov in tako imenovanih inštitutskih obveznih izvodov (študije, raziskovalna poročila).
SPECIALNA KNJIŽNICA ZA ELEKTROTEHNIKO STORITVE

Nabava knjižničnega gradiva
Kriterija za nabavo knjižničnega gradiva sta uporabna vrednost gradiva in razpoložljiva finančna sredstva. Vodja knjižnice načrtuje nabavno politiko, spremlja kataloge založb, prospekte in novosti ter na osnovi izbora da predlog za naročilo, ki ga odobri direktor inštituta. Prav tako naročilo zaposlenega na inštitutu odobri direktor.
Nabavljamo običajno samo en izvod posamezne publikacije, v več izvodih pa le slovarje in priročnike, ki so stalno potrebni pri določenem delu. Tuje revije naročamo enkrat letno.

Obdelava in hranjenje gradiva
Obdelava poteka računalniško v programu INFOLIT po knjižničnih standardih. Knjižnica hrani publikacije v skladu s statistiko o izposoji, aktualnostjo oziroma zastarelostjo gradiva in prostorskimi zmožnostmi.

Izposoja gradiva iz lastnega fonda
Knjižnično gradivo naše knjižnice je na voljo vsem zaposlenim na EIMV, prav tako našim štipendistom. Pri tem je treba upoštevati pravila izposoje, gradiva se ne sme izgubiti ali poškodovati, ob morebitnem odhodu z EIMV pa ga je treba obvezno vrniti. Knjižnično gradivo se izposoja v čitalnico in na službeno mesto oziroma na dom. Naročilo za izposojo publikacij lahko posredujete knjižnici pisno, po telefonu ali elektronski pošti. Rok izposoje je določen glede na aktualnost posameznega gradiva, na splošno pa:

  • knjige do 30 dni,
  • serijske publikacije 7 dni,
  • standardi, predpisi, CD-ROMI 1 dan.

Gradivo, ki ga uporabnik potrebuje na svojem delovnem mestu, se vodi kot trajno izposojeno. Uporabniki gradiva ne smejo izposojati drugim osebam brez vednosti knjižnice.
Medknjižnična izposoja iz domačih knjižnic in knjižnic iz tujine
Knjige, članke in revije, ki jih naša knjižnica nima, naročamo z medknjižnično izposojo iz Slovenije in tujine po pravilih knjižnice, ki gradivo izposoja. Knjigo iz slovenskih knjižnic dobimo v dveh do treh dneh, iz tujine pa približno v treh tednih.

Posredovanje kopij knjižničnega gradiva
Delavcem EIMV skopiramo posamezne članke iz revij ali predpise iz Uradnih listov, prav tako pa llahko kopirajo tudi sami v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Informacijske poizvedbe

  • retrospektivne poizvedbe - RP so pregled literature o določenem problemu in izpisan seznam ustreznih dokumentov. Dokumentacijska služba izdela RP za določeno informacijsko zahtevo iz lastne ali tujih podatkov baz.
  • selektivna diseminacija informacij - SDI je oblika informiranja, ko uporabnik periodično prejema spisek najnovejših strokovnih informacij na vnaprej postavljeno vprašanje oziroma interesni profil.

Osebne bibliografije raziskovalcev EIMV
Na zahtevo dokumentacijska služba izdela osebno bibliografijo iz računalniške baze INFOLIT ali baz COBISS (www.cobiss.izum.si) in SICRIS (sicris.izum.si), ki sta dostopni tudi na Internetu.

Letne bibliografije EIMV
Izdelujemo vsakoletne bibliografije EIMV, ki so tudi priloga Poslovnega poročila EIMV za posamezno leto.

Informacije iz baze IUS-INFO
IUS-INFO je najobsežnejša baza zakonov, podzakonskih aktov, predpisov, ki pokriva vso državno zakonodajo. Posredujemo vse informacije iz te baze kot izpis ali digitalno tudi na uporabnikov elektronski naslov.

Informacije iz baze GVIN
je obsežna baza, ki jo gradi Gospodarski vestnik in pokriva poslovne informacije, finančni trg, borzo, iskanje člankov iz poslovnega in finančnega sveta. Tudi iz te baze posredujemo informacije.

SInformacije iz baze Uradni list
Vsi zakoni, predpisi, pravilniki so dostopni kot polni teksti in vam jih lahko pripravimo tudi v elektronki obliki.

Splošne informacije
Knjižnico lahko vprašate za katerokoli aktualno dnevno informacijo, hitro pomoč pri pravopisnih pravilih ipd.

Izobraževanje uporabnikov
Posameznikom, ki se v določenih bazah ne znajdejo, pomagamo s kratkim in hitrim izobraževanjem, da lahko samostojno iščejo in pridobivajo informacije.