POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM IZJAVA O POLITIKI KAKOVOSTI

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) je s svojo dejavnostjo vodilni slovenski inženirski in znanstveno-raziskovalni inštitut na področju elektroenergetike in splošne energetike. Z ekonomskega in tehnološkega vidika obravnava proizvodne, prenosne in distribucijske sisteme. Izdeluje idejne in izvedbene študije, ekspertna poročila, tehnološke, ekološke in druge analize, izvaja nadzor nad kakovostjo in delovanjem elektroenergetskih sistemov ter naprav. Svoje storitve nudi proizvodnim, prenosnim in distribucijskim elektroenergetskim podjetjem, elektroindustriji, ministrstvom, državnim in regionalnim organom ter ostalim naročnikom s področja lokalne uprave in industrije.

Sistem vodenja kakovosti pomeni za Elektroinštitut Milan Vidmar:

  • obdržati status vodilnega slovenskega inženirskega in znanstveno-raziskovalnega zavoda na področju elektroenergetike in splošne energetike, primerljivega z zahtevami evropskega trga,
  • stalno prilagajanje zahtevam naročnikov s ciljem, da bodo zadovoljni s storitvami spremljanja in ekspertnega poznavanja zahtev evropske zakonodaje, tehničnih standardov, kakor tudi zakonskih zahtev na trgih naročnikov EIMV,
  • spoznavanje in uvajanje novih tehnologij, ki jih lahko ponudi svojim naročnikom,
  • usposabljanje zaposlenih in stalno izboljševanje kakovosti njihovega dela ter intenzivno vključevanje in formiranje novih mladih sodelavcev,
  • vzpostavitev trojnega partnerskega odnosa: naročniki, vodstvo in zaposleni v zavodu, ki zagotavlja tudi možnosti maksimalnega zadovoljstva in pozitivno kreativnost posameznih partnerjev.
IZJAVA O OKOLJSKI POLITIKI

Vodstvo EIMV se z vpeljavo sistema ravnanja z okoljem zavezuje:

  • da je okoljska politika skladna z vzpostavljenim sistemom ravnanja z okoljem,
  • izpolnjevanju vseh zavezujočih zakonskih zahtev v povezavi z okoljskimi vidiki pri izvajanju svojih storitev in drugih zahtev,
  • nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja,
  • usposabljati in ozaveščati zaposlene z vzpostavljenimi postopki za ravnanje z okoljem,
  • izvajati okvirne in izvedbene okoljske cilje.

Z vpeljavo sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem se je zavod EIMV obvezal, da bo izpolnjeval zahteve standardov ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004, 10CFR50, Appendix B ter da bo v svojem sistemu vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem nenehno izboljševal njegovo učinkovitost.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem zavoda je izhodišče za določanje in zasledovanje ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem prav tako pa se vsaj enkrat letno pregleda in prilagodi stanju na trgu in novim ciljem. Zaposleni so s politiko kakovosti in ravnanja z okoljem seznanjeni prek intraneta, prav tako pa imajo v okviru vzpostavljenih partnerskih odnosov možnost tudi vplivati na njeno dopolnitev.

Politika kakovosti zavoda je kot dokument dostopna zunanjim partnerjem, objavljena pa je tudi v vseh prostorih tajništev posameznih oddelkov in v tajništvu EIMV.

Ljubljana, 26. maj 2014
Direktor: dr. Boris Žitnik, univ. dipl. inž. el.